ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуэху нэхъыщхьэхэр

2019-12-19

 • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ТекIуэныгъэ Иныр
 • илъэс 75-рэ зэрырикъур Къэбэрдей-Балъкъэрым
 • щыгъэлъэпIэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр
 •  КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъур КъБР-м щыгъэлъэпIэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, министерствэхэм, ведомствэхэм, муниципалитетхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жылагъуэ, ветеран зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр.

 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ юбилейр гъэлъэпIэным пыщIа Iуэху нэхъыщхьэхэм, апхуэдэу ветеранхэм ядэIэпыкъунымкIэ, щIалэгъуалэм зэрадэлажьэр егъэфIэкIуэнымкIэ къэув къалэнхэм.
 • Ди щIыналъэм и унафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным зэщIэкъуауэ, жэуаплыныгъэ хэлъу бгъэдыхьэн зэрыхуейр. «Псом япэу къэлъытапхъэщ ди ветеранхэм зэпымыууэ гулъытэшхуэ яхуэщIын зэрыхуейр», — жиIащ абы. КIуэкIуэ К. В. къыхилъхьащ 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэтахэм, абы ныкъуэдыкъуэ хэхъухьахэм, хэкIуэда зауэлIхэм я щхьэгъусэхэм КъБР-м и Iэтащхьэм и Указым ипкъ иткIэ гъэ къэс зэрадэIэпыкъу ахъшэр нэхъыбэ ящIыну. Абы ипкъ иткIэ къащта унафэм тету 2020 гъэм Хэку зауэшхуэм и ветеранхэмрэ абы хэкIуэда зауэлIхэм я щхьэгъусэхэмрэ дэтхэнэми сом мин 75-рэ иратынущ.
 • Къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщу зэIущIэм къыщагъэлъэгъуащ тхыдэм и пэжыр, Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэм я фэеплъыр хъумэныр.
 • «Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ советым Налшык къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщыщыпсалъэм Урысейм и Президент Путин Владимир зэрыжиIащи, «Дэ цIыхур къызэрыхъурэ имылъэгъуа а гузэвэгъуэшхуэм теухуа пэжыр тщIэн, тхъумэн хуейщ». А псалъэхэм я мыхьэнэр нэхъри нэхъ IупщI ещI нобэ зауэр зэрекIуэкIамрэ абы кърикIуахэмрэ зэхьэкIауэ къагъэлъэгъуэну егугъу цIыхухэр зэрыщыIэм. Дэ зыри лъэныкъуэ едгъэз мыхъуну ди къалэнщ зауэм и пэжыпIэр, ТекIуэныгъэ Иныр къахьыным ди цIыхубэм хащIыхьар пхыгъэкIыныр», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
 • Республикэм и УнафэщIым адэкIэ къыпищащ ТекIуэныгъэ Иным и юбилейр «икъукIэ Iэтауэ гъэлъэпIэн зэрыхуейр».
 • Зыхэплъа Iуэху нэхъыщхьэхэм ятеухуауэ докладхэр зэIущIэм щащIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ М. Л., КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумыкъу I. М., КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIурашын А. В., КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Асанов А. О., Налшык къалэм и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Т. Б., Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ М. Хь. сымэ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.