ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIыщокъуэ  Алим  зэи   ящыгъупщэнукъым

2020-01-30

  • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, гъэ къэси хуэдэу, пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж.

  • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин пэкIум кърихьэлIахэм КIыщокъуэм и зы усэ къахуеджа нэужь, и псалъэм къыхигъэщащ республикэм исхэм фIыуэ ялъэгъуа усакIуэшхуэр ягу къагъэкIыжыну гъэ къэси абы и фэеплъым къызэрекIуалIэр.
  • — УсакIуэм щIэину къытхуигъэна и тхыгъэ купщIафIэхэм къалэн къыщытщищIащ ди щIыналъэмрэ абы щыпсэухэмрэ фIыуэ тлъагъуну, дбгъэдэлъ хуабагъэмкIэ зыр адрейм дыдэгуэшэну. КIыщокъуэ Алим и Iэдакъэ къыщIэкIахэм я фIыгъэкIэ къалэ, къэрал куэдым щыпсэухэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр къацIыхуащ. Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу дигу къэдгъэкIыжыпхъэщ усакIуэ цIэрыIуэр зауэм и пэм щыщIэдзауэ и кIэм нэсыху зэрыпхыкIар, — жиIащ министрым.
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт, тхылъ тедзапIэм и унафэщI, лъахэхутэ Котляровэ Марие къыхигъэщащ Хэку зауэшхуэм и тхыдэ напэкIуэцIхэр къратхыкIыжыну зэрыхэтыр, пэжымрэ и лъэпкъэгъухэмрэ сыт щыгъуи я телъхьэу къекIуэкIа усакIуэр псэужамэ, абы зэи арэзы зэрытемыхъуэнутэр.
  • УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ жиIащ гуфIэгъуэми гузэвэгъуэми КIыщокъуэ Алим зэпымыууэ зэрыщIыгъур, абы и тхыгъэхэм Урысейм и мызакъуэу, хамэ къэралхэми щIэупщIэ ин зэрыщаIэр, ахэр бзэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ зэрызэрадзэкIыр.
  • — КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ зауэ зэманым ятхахэр зытет газетхэр зэхуэзыхьэса цIыхугъэ сиIэщ икIи ахэр тхылъу къыдэгъэкIыжамэ фIыт, — пищащ Марьяш Иринэ.
  • ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Беппаев МутIалип, нэгъуэщIхэри.
  • Налшык и курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэр КIыщокъуэ Алим и усэхэм гъэхуауэ къеджащ.
  • ЗэIущIэм хэтахэм усакIуэшхуэм и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьа нэужь, пэкIум кърихьэлIахэр кIуащ КIыщокъуэ Алим къыщалъхуа икIи щыщIалъхьэжа Щхьэлыкъуэ къуажэм, абы дэт и фэеплъ музейм. Ахэр усакIуэм и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ тепсэлъыхьащ, и усэхэм къеджащ.
  • ТекIужь  Заретэ.