ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Печатым и махуэрягъэлъапIэ

2020-01-14

 • Урысей печатым и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр щагъэлъэпIащ Налшык къалэм дэт Печатым и унэм.

 • ХъыбарыщIэхэр цIыхубэм я деж нэзыхьэс IэщIагъэлIхэм ехъуэхъуащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ  Къумахуэ Мухьэдин.
 • — ЦIыхум и гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ лэжьыгъэщ журналистхэм ирахьэкIыр. Ахэр къогъуэгурыкIуэ я псалъэм пщIэ иIэу, хъыбарыфIхэр цIыхухэм лъагъэIэсу. Дыхуейт адэкIи фи зэфIэкIым хэвгъэхъуэну, ехъулIэныгъэщIэхэр фиIэну. IэщIагъэ къыхэфхам и хъер флъагъуну ди гуапэщ, — жиIащ Къумахуэм.
 • Министрыр къеджащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей печатым и махуэмкIэ журналистхэм къызэрехъуэхъу тхыгъэм. ХъыбарегъащIэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIым папщIэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и ЩIыхь тхылъыр хуагъэфэщащ республикэм и журналист 29-м. Абыхэм яхэтщ «Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщI, «Iуащхьэмахуэ» журналым жэуап зыхь и секретарь Истэпан Залинэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Багъэтыр Луизэ, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и журналистхэу Моттаевэ Светланэрэ Габуевэ Аннэрэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Жангуразовэ Нажабат, «Советская молодежь» газетым и лэжьакIуэ Печоновэ Наталье, нэгъуэщIхэри.
 • КъБР-м и МВД-м и ФIыщIэ тхыгъэхэр хуагъэфэщащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, газетым и редактор Уэрдокъуэ Женэ, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Конаревэ Наталье, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмалрэ газетым и редактор Тикаевэ ФатIимэрэ, «Советская молодежь» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къардэн Мухьэмэд, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ, ТАСС урысей хъыбарегъащIэ IэнатIэм и корреспондент Гериевэ Iэсият сымэ, нэгъуэщIхэми.
 • Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Соловьёв Геннадий къыбгъэдэкIыу зи махуэр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Шаваевэ Разият. Абы IуэхущIапIэм и ЩIыхь тхылъхэмрэ ФIыщIэ тхыгъэхэмрэ зыхуагъэфэщахэм яритыжащ. Урысейм и журналистхэм я зэгухьэныгъэм и ЩIыхь тхылъыр къыхуагъэфэщащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор Жыласэ Маритэ. КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и ЩIыхь тхылърэ дыжьын дамыгъэрэ иратащ «Адыгэ псалъэм» и лэжьакIуэ Щомахуэ Залинэ, «Нур» журналым и редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Аброкъуэ Бэллэ, нэгъуэщIхэми.
 • Урыс географие зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэмрэ УФ-м Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэмрэ къабгъэдэкIыу ягъэлъэпIащ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и лэжьакIуэ Бэрбэч Борис.
 • Апхуэдэуи а махуэм ягъэпэжащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм тхыгъэ нэхъыфIхэр ягъэбелджылын мурадкIэ 2019 гъэм и кIэм иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм щытекIуахэр.
 • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.
 •  
 • СурэтырКъарейЭлинэтрихащ.