ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДАХ-м куэд зэфIегъэкI

2019-09-20

  • ФокIадэм и 19-м Налшык щекIуэкIащ ДАХ-м и Хасащхьэм и зэхуэс. Хасащхьэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ хэтхэм нэмыщI, абы кърихьэлIат хьэщIэ лъапIэ куэд: ДАХ-м и тхьэмадэхэм я Советым и унафэщI, тхакIуэ цIэры- Iуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм Къэрал щIыб политикэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, министрхэу Къумыкъу Iэуес, Къумахуэ Мухьэдин, КIурашын Андзор сымэ, ДАХ-м хэт Хасэхэм я лIыкIуэхэр, хьэщIэхэр.

  • ЗэIущIэм зыщыхэплъа Iуэхухэм ящыщщ хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъуу хэкум къэIэпхъуэжыну хуейхэм ядэIэпыкъуным теухуауэ Хасэхэм зэфIахыпхъэхэр, хэхэс адыгэхэм я щIэблэр 2019 — 2020 гъэхэм УФ-м и еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэгъэтIысхьэным ехьэлIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм кърикIуахэр, бзэщIэныгъэлIхэу КIуэкIуэ Жэмалдин къызэралъхурэ илъэс 90, Мэрэтыкъуэ Къасым къызэралъхурэ илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу ирагъэкIуэкIыну Дунейпсо щIэныгъэ зэхуэсым зэрызыхуагъэхьэзырыр, Къурей щIыналъэм хыхьэ Иналхьэжыхьэблэ дэт курыт еджапIэр адыгэбзэмрэ литературэмрэ зэраджын тхылъкIэ къызэгъэпэщыным епхауэ къащтауэ щыта унафэр зэрагъэзэщIар, нэгъуэщIхэри.
  • Зэхуэсыр езыгъэкIуэкIа Сэхъурокъуэ Хьэутий ДАХ-м и ЩIыхь тхылъымрэ дамыгъэ лъапIэмрэ хуигъэфэщащ адыгэ лъэпкъым ифI къызыхэкIын Iуэхугъуэхэм, щIэблэр хэкупсэу гъэсэным зи гуащIэ хэзылъхьэ цIыху зыбжанэм.
  • Апхуэдэу зэIущIэм кърихьэлIахэр я гуапэу ехъуэхъуащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» дамыгъэ лъапIэр адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ, ЩIыхь орденыр ДАХ-м и Тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий къызэрыхуагъэфэщамкIэ.
  • ДАХ-м и зэхуэсыр щиухым, абы кърихьэлIахэр ирагъэблэгъащ Адыгэхэм я махуэм теухуауэ Налшык къыщызэрагъэпэща махуэшхуэ концертым.
  • ЩОДЖЭН Iэминат.