ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТыншыпIэ псори зиIэ псэупIэ

2016-11-08

  • Санкт-Петербург къалэм щыщ компанием сом мелардрэ мелуан щитхурэ и уасэ фэтэр куэд хъу унэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым щиухуэнущ. «Iуэху зезыхьэ Петербург» (Деловой Петербург) интернет-порталым зэритхымкIэ, ухуэныгъэр щригъэкIуэкIыну япэ щIы Iыхьэр «Ленспецстрой» фирмэм бэджэнду къищтащ.
  •  
  • — Экспертизэм куэд щIауэ пхыкIа проектымкIэ тыншыгъуэ псори зиIэ, метр зэбгъузэна-тIэ мин 33-рэ хъу псэу-пIэ униплI тщIыну ди мурадщ. Илъэсым и кIэ пщIондэ зыхуэфащэ тхылъыр къытIэрыхьэну дыщогугъ, — къигъэлъэгъуащ компанием и президент Астафьев Дмитрий. Абы къызэрилъытэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм IэмалыфIхэр щыIэщ икIи зэман дызыхуэкIуэм иджы-рей хьэщIэщ республикэм щаухуэну загъэхьэзыр.
  • ГъукIакъуэ  Инал.