ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФэтэрыщIэу 743-рэ

2013-07-31

  • КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм къэрал программэ хэхахэмрэ ухуэныгъэ комплек­сым­кIэ и къудамэм къызэры­щы­джаIамкIэ, мазих кIуам республикэм сом меларди 2,2-рэ и уасэ ухуэныгъэ щра­гъэ­кIуэкIащ.
  •  
  • Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ % 1,3-кIэ нэхъыбэщ.
  • Уней псэупIэхэри хэту, IуэхущIапIэ лIэужьыгъуэ псоми метр зэбгъу­зэнатIэ мин 84,7-рэ хъу фэтэ­ры­щIэу 743-рэ яу­хуащ. Ар илъэс кIуам и щIышылэ -мэкъуауэгъуэ мазэхэм  яхузэфIэкIам процент 1,1-кIэ щIегъу.
  •  Къуажэхэм метр зэб­гъу­зэнатIэ мин 26,7-рэ къызэрыкI фэтэру 239-рэ щащIащ. Псэу­пIэхэм я нэхъыбэр метр зэбгъузэнатIэ мин 68-р унагъуэхэм хуозэ. Ар мазихым ятам и процент 80,3-рэ мэхъу.
  •  
  • КIэрашэ Линэ.