ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къанокъуеи дэтщ мэжджыт

2013-09-07

 • Ставрополь крайр иухыу Краснодар щIыналъэм ущихьэм деж япэу ухуозэ адыгэ къуажи 3 щыпсэу Успен районым. Псыжь и Iуфэм къетIысэкIа Кур­гъуокъуей нэхъыбэу дэсыр беслъэнейхэрщ. Ахэр цIыху миным щIегъу. Уарпыпсым дэкIуэ щIыпIэр псэупIэ зыхуэхъуа Щхьэщэхуж жылэр хуэди 4-м нэскIэ нэхъ инщ Кургъуо­къуейм нэхърэ. Абы що­псэу цIыху мини 4-м нэблагъэ: бжьэдыгъухэр, абазэхэхэр, беслъэнейхэр, къэбэрдейхэр.
 •  
 • Адыгэ къуажи 3-м щы­щу нэхъ цIыкIущ Къанокъуейр. Абы нэхъыбэу щыпсэур къэбэрдейхэрщ. ЦIыху 400 фIэкIа зыдэмыс жылэм и псэукIэр ефIакIуэ зэпытщ. Иджыблагъэ абы къыщы­зэIуахащ мэжджытыщIэ. Къуажэдэсхэр хуабжьу щы­гуфIыкIащ илъэс 16 лъандэрэ екIуэкI ухуэныгъэр и кIэм зэрынэсам.
 • — ТхьэелъэIупIэ унэ дяпэкIэ дызэриIэнум хуабжьу дыщогуфIыкI къуажэдэсхэр. Ар ди мылъку хьэлэлрэ къарукIэ дэ езыхэм духуэжауэ жыпIэ хъунущ, — жаIэ къанокъуейдэсхэм. — ИпэкIэ дэ нэмэз тщIыну дыкIуэу щытащ Щхьэщэхуж къуажэм я мэжджытым. Иджы, Алыхьым и шыкуркIэ, апхуэдэ гугъуехьхэр ттелъыжынукъым: ди жылэми щаухуащ ТхьэелъэIупIэ дахэ. Зыужьыныгъэ, фIыгъуэ, узыншагъэ къытхурырехь абы къуажэдэсхэм.
 • КъатитIу зэтет мэжджытыр Краснодар крайм щылажьэхэм ящыщу еханэщ. Абы зэуэ Тхьэ щелъэIуфы­нущ цIыху 200-м щIигъу. ­Иджырей технологие мардэхэм ипкъ иткIэ яухуа а унэшхуэм цIыхухъухэмрэ бзылъхугъэхэмрэ нэмэз щащIыну пэшхэр зэпэщхьэхуэщ. Ахэр Iэхуитлъэхуитщ, нэхущ, алэрыбгъу екIухэр лъэгухэм ­идзащ. КъинэмыщIауэ, мэжджытым и пщIантIэм щау­хуащ сабийхэм папщIэ ут цIыкIу, шхапIэ, цIыкIухэри инхэри КъурIэным щыхурагъэджэну мыдрисэ.
 • Iуэхум иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхуэсыр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Къанокъуей жылэм и Iимам Хъущт Мурат.
 • — Ди къуажэм мэжджыт дяпэкIэ дызэриIэнур мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ абы щыпсэу дэтхэнэм и дежкIи. Абы и бжэхэр псоми дапщэщи яхузэIухащ, — жиIащ Хъущтым. — Къанокъуейдэсхэм яхэткъым мэжджытым и ухуэныгъэм зи къаруи, зи мылъкуи, уеблэмэ зи псэм щыщ Iыхьэ хэзымылъхьа. Угъурлы тхурырехъу а Тхьэ­е­­лъэIупIэр псоми.
 • Къуажэдэсхэм я гуфIэ­гъуэр даIыгъыну зэIущIэм кърихьэлIащ адыгэхэр щыпсэу щIыналъэхэм, гъунэгъу жылэхэм я лIыкIуэхэр. Къанокъуейдэсхэм хъуэхъу псалъэхэмкIэ зыхуагъэзащ КъБР-м и Iимам Дзасэжь Хьэзрэталий, Адыгеймрэ Краснодар краймрэ я Iимам Къардэн Аскэрбий, Кавказ Ищхъэрэм и Iимам Бердыев Исмэхьил-хьэжы, Осетие Ипщэмрэ Ищ­хъэ­рэмрэ я Iимам Гацалов Хьэж­мурат, Адыгэ Республикэм Жылагъуэ, дин, лъэпкъ Iуэху­хэм­кIэ и къэрал комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр, ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъу­­рокъуэ Хьэутий, Моск­ва щылажьэ мэжджытхэм я Iимамхэр.
 • Мэжджытыр къыщызэIуа­хым иращIэкIа дауэдапщэм апхуэдэу хэтащ КъБР-м и Парламентым «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым щиIэ фракцэм и унафэщI Кебеков Владимир, «Россельхозцентр»-м КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщI Блий Станислав, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, УФ-м щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ автономием и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр, ЩIДАА-м и вице-президент, КъШР-м и тхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и гуащэ Бэчыжь Лейлэ, Ставрополь къэрал медицинэ академием и ВертеброневрологиемкIэ и клиникэу Нартсанэ (Кисловодск) щылажьэм и уна­фэщI, «Луч» санаторэм и дохутыр нэхъыщхьэ, мэж­джытыщIэр къыщызэIуаха Къанокъуей къуажэм щыщ Лий Адэлджэрий сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • ТхьэелъэIупIэр апхуэдэу Iэтауэ къызэIуаха нэужь, абы мэрем нэмэзыр ща­щIащ. ХьэщIэхэри хэгъэрейхэри иужькIэ пэрытIысхьащ гуфIэгъуэм къыхуащта ерыскъы къабзэ зытелъ Iэнэ берычэтхэм.
 •  
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.