ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ИлъэсыщIэ тыгъэ

2013-12-18

 •   Дыгъэгъазэм и 31-м Iэдииху жыла­гъуэм щыпсэу еджакIуэхэм школыщIэ тыгъэ хуащIынущ.
 •  
 •  ИпэкIэ мыбы дэта еджапIэ унэр кхъахэ хъуат: и блынхэр къэчат, унащхьэм псы къызэпхыкIырт, и лъабжьэр етIысэхат.
 •  Къалэ унафэщIхэм щытыкIэр иджыри зэ къапщытэжри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен лъэIукIэ зыхуа­гъэзауэ щытащ икIи 2011 гъэм и щIы­шы­лэ мазэм ухуэныгъэхэм щIадзащ.
 •  УхуэныгъэмкIэ подрядчик нэхъыщхьэу къэуващ «Гъуэгу, промышленнэ, гражданс­кэ ухуэныгъэхэр» фирмэр. Абы и лэ­жьа­кIуэхэм яхузэфIэкIащ илъэситIым къриубыдэу къатищу зэтет унэр яухуэну.
 •  Школыр Iыхьищу зэхэтщ. Абы хеубыдэ административнэ, пэщIэдзэ классхэр, класс нэхъыжьхэр зэпэщхьэхуэу щеджэнухэр.
 •  Иджырей мардэ нэхъыфIхэм тету яухуа еджапIэм и IуплъапIэр керамогранит пкъыгъуэмкIэ дахэу къращIыкIащ.
 •  Сабий 550-м тещIыхьауэ яухуа еджа­пIэм котели 3 щагъэуващ. Абы школыр къызыхуэтыншэу игъэплъынущ. Апхуэдэу ухуэныгъэщIэм хэтщ метр зэбгъузэнатIэ 288-рэ хъу спортзал, цIыху 312-рэ зыщIэхуэну актовэ пэш ин.
 •  Школ щIыбми кIуэцIми видеокамерэхэр щагъэуващ.
 •  Мы зэманым ирихьэлIэу лэжьыгъэ псори тэмэму кърахьэлIащ. Къахуэнар футбол джэгупIэмрэ пщIантIэмрэ зыхуей хуэ­гъэзэнырщ.
 •  Генподрядчикым и IэщIагъэлIхэм къызэрыхагъэщамкIэ, дыгъэгъазэм и 30-м ухуэныгъэр къэрал комиссэм и пащхьэ ира­лъхьэнурэ, илъэсыщIэр къыщихьэкIэ гуфIэгъуэ дауэдапщэкIэ къызэIуахынущ.
 •  ШЭРЭДЖ Дисэ.