ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ислъэмейдэс ныбжьыщIэхэм папщIэ

2018-08-16

  • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм дэс щIалэгъуалэм я жэрдэмкIэ жылэм и ипщэ Iыхьэм ухуэн щыщIадзащ спорт утыкушхуэ.

  • Iуэхум жыджэру хэтщ ислъэмейдэс куэд. Абыхэм мылъкукIэ хуабжьу закъыщIигъэкъуащ спорт утыкур ухуэнымрэ ар зыхуей псомкIи къызэгъэпыщынымрэ сом мин 900 хухэзыха Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм хэт Быф Анатолэ.
  • Депутатым пщэрылъ щищIри ухуэныгъэр зэрекIуэкIым еплъыну къуажэм кIуащ и дэIэпыкъуэгъу Къаскъул Аслъэн. Абы къыхигъэщащ спорт утыкур цIыху куэд зэкIуэлIэн щIыпIэ хъуну и фIэщ зэрыхъур икIи я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэну, Iэпкълъэпкъыр щапсыхьыну щIалэгъуалэм Iэмал гъуэзэджэхэр дяпэкIэ зэраIэнур.
  • Ислъэмей къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъы Аслъэн жылэм къыбгъэдэкIыу Быф Анатолэ фIыщIэ ин хуищIащ къытщIэхъуэ щIэблэм я зыужьыныгъэм папщIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ спорт утыкур ухуэнымкIэ щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъуам къыхэкIыу.
  •  
  • Темыр Дисанэ.