ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕджапIэхэр яхурикъуркъым

2019-03-21

  • «ЩIэныгъэ етын» лъэпкъ проектым хыхьэу, Кавказ Ищхъэрэм щаухуэнущ курыт еджапIэу тхущI: 19-р Дагъыстэным, апхуэдиз дыдэ — Шэшэным, 12 — Ингушым. Федеральнэ бюджетым щыщу мы Iуэхум щхьэкIэ республикищым кърат сом мелард 24,4-рэ.

  • УФ-м и адрей хэгъэгухэр зэлэжьыр сабий псори пщэдджыжьым еджапIэм кIуэуэ (шэджагъуакIуэ щымыIэу) ящIыныр арамэ, Кавказ Ищхъэрэр зяужь итыр ещанэ зэблэкIыгъуэр ягъэкIуэдыжынырщ.
  • Бжьыхьэ кIуам сабий мин 13 пщыхьэщхьэрыеджэу кIуащ школым. Абыхэм ящыщу мини 10-р Шэшэн Республикэм ейт, мини 2,5-р — Дагъыстэным. Иужьрей зэманым сабий нэхъыбэ къалъху зэрыхъуам тепщIыхьмэ, еджапIэхэм я бжыгъэми къыхэгъэхъуэн хуейщ.
  • Iуэхур гугъу ещI еджапIэ куэд, сабий щIэбгъэхьэну шынагъуэу, жьы зэрыхъуам. Абыхэм ящыщ зы мы гъэм щрахащ Мужичи ингуш къуажэм, сабий 320-рэ зыщIэхуэн еджапIэ щаухуа нэужь. ЕджапIэмрэ абы щIэтын хуейхэмрэ сом мелуани 182-рэ текIуэдащ. Мы республикэм 2021 гъэм и кIэ пщIондэ еджапIэ 12 щаухуэну я мурадщ.
  • Шэшэн Республикэм мы гъэм къриубыдэу еджапIэ 15 щаухуэнущ, ауэ пщыхьэщхьэрыеджэ ямыIэу иджыри яхуэщIынукъым.
  • Дагъыстэныр илъэсиплI хуейщ мы Iуэхур хузэфIэкIын папщIэ. Ауэ а пIалъэри мащIэщ, еджапIэ щIагъуи яухуэфынукъым, Бежетэ къуажэм къыщыхъуам хуэдэм кIэ ирамытмэ. Абы курыт еджапIэ щызыухуа компанием и унафэщIым сом мелуан 33-рэ и жыпым ирилъхьащ. Апхуэдэ щIэпхъаджагъэ щIэх-щIэхыу къызэрыхъум и щыхьэтщ УФ-м  и  Правительствэм унафэ къазэрыхуи-
  • щIар Шэшэным, Дагъыстэным, Ингушым, Бурятием щаухуэ еджапIэхэм трагъэ-
  • кIуадэм ткIийуэ кIэлъыплъыну, уеблэмэ Интернетым и Iэмалхэри къагъэсэбэпу.
  • Кавказ  Ищхъэрэм  и IуэхухэмкIэ министр Чеботарёв Сергей зэрыжиIэмкIэ, Урысейм и хэгъэгухэм ящыщу ди щIыналъэращ сабий нэхъыбэ къыщалъхур. Аращи, щэ зэблэкIыгъуэу щIэблэр зэреджэр зэуэ яхуэгъэкIуэдыну къыщIэкIынукъым.