ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бзэр зэращIэр къапщытэж

2017-04-11

  • «Тотальный диктант» дунейпсо егъэджэныгъэ Iуэхур мэлыжьыхьым и 8-м сыхьэт 14.00-м ди къэралым и щIыналъэ куэдым щекIуэкIащ.
  •  
  • Илъэс къэс ирагъэкIуэкI мы Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрри жыджэру хэтщ 2015 гъэм къыщыщIэдзауэ. Ар къызэрагъэпэщ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэхухэм-кIэ и министерствэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Профессиональнэ зыужьыныгъэмкIэ и щIыналъэ центрымрэ. Мы гъэм республикэм диктантыр щатхащ цIыху миным щIигъум.
  • УрысыбзэмкIэ я щIэныгъэр здынэсыр цIыхухэм къегъэпщытэжыныр и лъабжьэщ абы. Диктантыр зэратхынур илъэс къэс  ягъэхьэзыр урыс тхакIуэ цIэрыIуэхэм. Мы гъэм ар зэхилъхьэну хуагъэфэщащ урыс тхакIуэ, тхыдэдж, детектив, тхыдэ романхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа Юзефович Леонид.
  • Диктантыр мы гъэм щрагъэтхащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетымрэ. «Улан-Удэ. Селенга» тхыгъэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къекIуэлIахэм я зы гупым яригъэтхащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.
  • — «Тотальный диктант» Iуэхур къызэрыхалъхьар икъукIэ си гуапэщ, цIыхухэм  я щIэныгъэр къапщытэжыну Iэмал яретри, — жиIащ Егоровэм. — Мы Iуэхум дуней-псо мыхьэнэ игъуэтащ, къалэ куэдым ар щрагъэкIуэкI. СызэрыщыгъуазэмкIэ, 2016 гъэм абы хэтащ цIыху мини 145-м щIигъу. Сэ сыщогугъ диктантым сыкъызыхуеджэнухэм зэфIэкI къагъэлъэгъуэну. Уи щIэныгъэр къэппщытэжынумэ, мы Iуэхур икъукIэ зэрысэбэпыр икIи  зэрыгъэщIэгъуэныр  нэрылъагъущ.
  • Диктантыр зытхахэм яхэтащ нэхъыжьи нэхъыщIи, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщи, хамэ къэрал къикIаи, еджакIуи, IэнатIэ Iути. Апхуэдэуи диктантыр онлайну ИнтернетымкIэ ятхыну Iэмал яIащ. ДиктантымкIэ хуагъэувар наIуэ къыщыхъу-         нур мэлыжьыхьым и12-рщ.
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.