ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Путин Владимир япэ иригъэщхэр

2013-12-13

 •   Дыгъэгъазэм и 12-м УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъазэр утыку кърихьащ.
 •  
 • ФедерацэмкIэ Советым хэтхэмрэ Къэрал Думэм и депутатхэмрэ защыхуигъазэм къэралым и Iэтащхьэм жиIащ мазэ зыбжанэ и пэкIэ и къулыкъум щыпэрыувэм къытригъэдза тхы­гъэ­хэм­рэ май унафэхэмрэ и Iуэху бгъэ­ды­хьэ­кIэр IупщIу къыхэщу зэрыщытар. Ахэр ехьэлIат гъащIэм и унэтIыныгъэ псоми: экономикэм, псэукIэм, къэрал кIуэцI политикэм, дунейпсо Iуэхухэм, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным, нэгъуэщIхэми. Иджы щыщIэдзауэ екIуэкI лэ­жьыгъэхэрщ, мурадхэрщ Путин Владимир и Зэрызыхуи­гъа­зэм лъабжьэ хуэхъуар. Ар къытеувыIащ къэ­кIуэнум зэрыхуэкIуэ лъэбакъуэщIэхэм хэлъ щхьэхуэны­гъэхэм, Урысейм и иджырей зыужьыныгъэмрэ и къэ­кIуэ­нум­рэ дэ тщыщ дэтхэнэ зыми хищIыхьын хуей къалэнхэм.
 •  Ди къэралым и унафэщIым къыхигъэщахэм я гугъу пщIымэ, къэбгъэлъагъуэ хъунущ Урысей Федерацэм лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр щыгъэбыдэным цIыхубэр къызэрыхуриджар. «Псори дызэкъуэту иужь дитыпхъэщ а Iуэхум, лъэпкъ зэ­гу­рыIуэныгъэр тхъумэн, жылагъуэм я зэкъуэтыны­гъэмрэ Урысей къэралыгъуэшхуэм и лъэща­гъымрэ дыхуэ­са­къын хуейщ», — жиIащ Путиным Федеральнэ Зэхуэсым хэтхэм защыхуигъазэм.
 •  — Зэныкъуэкъумрэ зэгурымыIуэныгъэмрэ къэзышэр щэн­хабзэм пэIэщIэ, зи хабзэм пщIэ хуэзымыщI цIыху щхьэхуэхэрщ, — дыщIигъуащ абы.
 •  ИлъэсипщI блэкIам къащтауэ нобэр къыздэсым лажьэ де­мографие программэхэм сэбэпынагъ куэд къызэ­ры­пэ­кIуар жиIащ Президентым. Къэралым ис цIыху бжыгъэр зэпIэзэрыт зэрыхъуам и мызакъуэу, къалъхур нэхъыбэ хъууэ хуежьащ. БлэкIа щIышылэ-фокIадэ мазэхэм теп­щIыхь­мэ, цIыху мин 200-кIэ нэхъыбэ дыхъуащ. ЛIэм нэхърэ къалъхум я бжыгъэм зэрыхэхъуам щыгуфIыкIыу пэшым щIэсхэм Iэгуауэ яIэтащ.
 • — Урысейр хуэныкъуэщ щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, губзыгъэ, лэ­­жьыгъэм зыщызымыдзей IэщIагъэлIхэм. Ди деж къэ­кIуэ­ну хуей куэд щыIэщ. Ахъшэ къалэжьу кIуэжын мыхъуу, Урысейр зи хэкуу къэзылъытэ куэд зэрыщыIэм дыщы­гъуазэщ. Ауэ щыхъукIэ, иджыпсту щыIэ унафэхэр зыкIи сэбэп хъуркъым а IуэхумкIэ, УФ-м и гражданствэр абы и цIыхуу нэгъуэщI щIыпIэ щыпсэум къыдихын папщIэ лъэпощхьэпо куэд ирохьэлIэ. Унафэ сощI а Iуэхур нэхъ псынщIэу зэ­­рызэфIэкIыну Iэмалхэр яубзыхуу, урысыбзэм ирипсалъэ ди лъэпкъэгъухэмрэ Урысей къэралыгъуэмрэ Совет Сою­зымрэ къыщалъхуахэм я бынхэу хамэ къэралхэм щыпсэу ди хэкуэгъухэмрэ а Iуэхур тынш щащIыну.
 •  Дзэм хэтхэмрэ ветеранхэмрэ унэ етыным, щIалэгъуалэм лэ­жьыгъэ яIэным, социальнэ IэнатIэ пэрытхэм гулъытэ яхуэщIыным, лъэпкъхэм я лъапIэныгъэхэр щахъумэ инс­ти­тутхэм зегъэубгъуным, лъэпкъ зыхэщIыкIыр Iэпэ­дэ­гъэлэл тщIы зэрымыхъунум, Iулъхьэм ебэныным, нэ­гъуэщI­хэми теухуауэ ялэжьахэмрэ дяпэкIэ ящIэну я мурадхэмрэ убгъуауэ тепсэлъыхьащ Президентыр.
 •  — Сэ захузогъазэ Урысей Федерацэм хыхьэ хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм, губернаторхэм, къалэшхуэхэм я унафэщI­хэм. Зыужьыныгъэм папщIэ зэфIэкIын хуей псоми фэри фи гуащIэ хэлъын хуейщ. Махуэ къэс цIыхубэм фадэлэжьэн, хъер къызыпэкIуэн Iуэхухэр фубзыхупхъэщ.
 •  — Куэдрэ жысIащ иджыри къытызогъэзэж. Урысейр л­ъ­эщ хъун папщIэ абы и цIыху, дэ, нэхъыбэ дыхъун, хабзэ щхьэхуэхэм дытетын, лэжьыгъэм, творчествэм ды­щы­нэ­хъы­фIын хуейщ, — жиIащ Путин Владимир.
 •  НэщIэпыджэ Замирэ.