ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бзэхэм зэпащIэ

2021-07-13

  • Налшык дэт «Синдика» хьэщIэщым «Гъунэгъум и бзэмкIэ уэрэдхэмрэ усэхэмрэ» зэпеуэм щыте­кIуахэм я саугъэтхэмрэ щытхъу тхылъхэмрэ щратыжащ.

  • «Си жагъуэ зэрыхъущи, си щхьэкIэ ди зэIущIэм сын­рихьэлIэфакъым, — закъыхуигъэзащ текIуа­хэм видео IэмалкIэ Къанокъуэ Арсен. — ИтIани, ды­зэрызэпэIэщIэм щхьэкIэ къэмынэу, фэ къывбгъэдэкI гухэхъуэгъуэр си дежи къос».
    Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысейм и махуэм ирихьэлIэу сенаторым иригъэкIуэкIауэ щытащ уэрэд жы­Iэнымрэ усэ къеджэнымкIэ зэхьэзэхуэ. Абы къызэщIиу­быдар КъБР-м и закъуэкъым, атIэ гъунэгъу республикэхэм ящыщ уэрэджыIакIуэхэри артистхэри, щэнхабзэм епха IэщIагъэ зимыIэ сабийхэри балигъхэри къыдигъэцIыхуащ. Зэпеуэм хэтахэм я фIыгъэкIэ осетинхэм — адыгэбзэкIэ, адыгэхэм — балъкъэрыбзэкIэ, шэшэныбзэкIэ, балъкъэрхэм — адыгэбзэкIэ ягъэзащIэ усэхэмрэ уэрэдхэмрэ дедэIуэну Iэмал дгъуэтащ. ЦIыхупсэм анэдэлъхубзэр зэрыпэгъунэгъурщ и лъаб­жьэр зэхьэзэхуэр щекIуэкIа махуэхэм къэунэхуа зэкъуэ­шыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ.
  • Чэрим Марианнэ.