ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ литературэр зыгъэбея

2021-07-13

  • Адыгэ Республикэм и цIыхубэ усакIуэ, Урысей Федерацэми Адыгейми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, зэдзэкIакIуэ, тхыдэ щIэныгъэлI, профессор цIэрыIуэ Бэрэтэрэ Хьэмид Ехья и къуэр псэужатэмэ, бадзэуэгъуэм и 9-м илъэс 90 ирикъунут.

  • Бэрэтэр Хьэмид Адыгэ Республикэм хыхьэ Теучэж районым и Къэзанокъуей къуажэм 1931 гъэм къыщалъ­хуащ. Курыт еджапIэр дыжьын медалкIэ къэзыуха щIалэр щеджащ МГУ-м журналистикэмкIэ и факультетымрэ и аспирантурэмрэ. 1969 гъэм тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат лэжьыгъэр пхигъэкIащ. ­Луначарский Андрей и цIэр зезыхьэ, Театр гъуазджэмкIэ Урысей къэрал институтым (ГИТИС) и адыгэ сту­дием щIэсхэр 1958 — 1960 гъэхэм иригъэджащ. ИужькIэ ар щылэжьащ «Социалистическэ Адыгей», «Адыгейская прав­да», «Советская Кубань» газетхэм. РСФСР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм 1962 гъэм хыхьащ икIи Краснодар крайм абы щиIэ и къудамэм и ­пра­в­ленэм щылэжьащ литературэмкIэ чэнджэщэгъуу. Ар Кубань мэкъумэш къэрал институтым жылагъуэ щIэныгъэхэмкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжьу, доценту щытащ. 1985 гъэм Адыгей къэрал университетым и до­цент, иужькIэ и профессор хъуащ.
    — Си гъащIэм увыпIэфI щызыубыда цIыхухэм ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъа, усакIуэ Iэзэ Бэрэтэр Хьэмид, — щитхащ ШащIэ Къазбэч и гукъэкIыжхэм. — Адыгэбзэ дахэ, къулей Iурылът Хьэмид. Куэд ирогушхуэ ар егъэджакIуэ нэсу ягу къызэринэжам. Сэри абыхэм сащыщщ.
    Бэрэтэр Хьэмид адыгэ усыгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа усэхэмрэ поэмэхэмрэ адыгэ литературэр ягъэ­бэтащ. Ахэр щызэхуэхьэса тхылъ ­20-м щIигъу адыгэбзэкIи урысыбзэкIи къыдигъэкIащ. Апхуэдэхэщ «Нэхулъэ» (1950), «Рассвет» (1957), «Гъатхэпэ псалъэ» (1960), «МахуэщIэ» (1969), «Дыгъэ нэбзий» (1964), «Жылэм и тхыдэ» (1974), «Гъунапкъэ жыжьэхэр» (1981), «Iыхьэ мыгуэш» (1983), «Всё для­ тебя» (1991), «Бжьыхьэ пщIащэ»­ (1993), «Дыгъэпс лъагъуэ» (1994), нэгъуэщIхэри. КъищынэмыщIауэ, Бэ­рэтэр Хьэмидрэ урыс тхакIуэ Резников Павелрэ усэбзэкIэ зэдатха «Дочери аула» очеркыр 1964 гъэм Мейкъуапэ къыщыдэкIащ. Бэрэтэрым адыгеибзэ­кIэ зэридзэкIащ Руставели Шота и «Витязь в тигровой шкуре» поэмэр, Гимерэ Анхель и «Человек и волк» пьесэр, Островский Александр и пьесэ зыбжанэ. Иужьрейхэм къытращIыкIа спек­таклхэр Адыгэ къэрал драмэ теат­рым щагъэуващ. Абы адыгэбзэм и кIахэ диалектым иригъэзэгъащ Хетагуров Коста, Чуковский Корней, Кулиев Къайсын, КIыщокъуэ Алим, Хохлов Сергей сымэ я усэхэр. КъыжыIапхъэщ Хьэмид и усэхэм ящыщ куэдым адыгэ ком­по­зиторхэм макъамэ щIалъхьауэ уэрэджыIакIуэхэм зэрагъэзащIэри.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.