ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэу, абы и хьэщIэхэу пщIэ зыхуэтщIхэ! Урысейм и МахуэмкIэ дынывохъуэхъу!

2021-06-11

  • Урысейм и Махуэр — ар Хэкур фIыуэ лъагъуным, абы пщIэ хуэщIыным я махуэшхуэщ, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и дамыгъэщ. Дэ тщыщ дэтхэнэ зыми къыдэлъытащ, ди егугъуныгъэм, ди ехъулIэныгъэхэм елъытащ къэралым и нобэмрэ и къэкIуэнумрэ.

  • Ар къызэрымыкIуэу лъэщ къэралым, дэ псори дыщып-сэу икIи дыщылажьэ, гухэлъ щызэхуэтщI, унагъуэхэр щыдухуэ, ди сабийхэр щыдгъасэ хэкум и махуэшхуэщ.
  • Урысейм и лъэщагъыр зыхэлъыр абы и цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэрщ. ЗэгурыIуэу зэдэпсэуныр, гъунэгъум и Iуэху еплъыкIэмрэ игъэлъапIэхэмрэ пщIэ яхуэщIыныр,  хьэлэлу лэжьэныр, ди зэхуэдэ унэр хуэсакъыу хъумэныр — мис ахэращ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ адэ- кIи ефIэкIуэным я лъабжьэр!
  •  Дэтхэнэ зыми фи къэкIуэнур нэхуу щытыну, насыпы-фIэу, фефIакIуэ зэпыту дунейм фытетыну сыхуейщ. Фи гуащIэр мыкIуэщIу, фи хъуэпсапIэхэм фахуэпабгъэрэ лъагапIэщIэхэм фынэсыфу фыпсэуну сынывохъуэхъу.
  • Мы махуэ лъапIэм къыхэзгъэщыну сыхуейщ дэ урысей цIыхуу дызэрыщытым дызэрыригушхуапхъэр. Дэтхэнэ зы цIыхури щхьэхуиту, насыпыфIэу, къызэрыхуэныкъуэр, пщIэ къызэрыхуащIыр зыхищIэу ирепсэу. Гуапагъэр, гумащIагъэр, цIыхугъэр хьэл-щэнхэм я нэхъ лъапIэ дыдэу кърыренэж!
  • Жылагъуэ палатэм хэтхэм къабгъэдэкIыуи си щхьэкIи сынывохъуэхъу махуэшхуэмкIэ, узыншагъэ быдэ фиIэну, зэIузэпэщу, мамыру, фызэгурыIуэу фыпсэуну си гуапэщ!
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
  • Жылагъуэ палатэм и унафэщI БЕРД Хьэзрэталий.