ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ныбжьышхуэ  имыIэми,  и  мыхьэнэр  инщ

2021-06-11

  • Дэтхэнэ зэманми щIэ гуэрхэр къегъэщI. Апхуэдэщ илъэс къэс ди къэралым щагъэлъапIэ мэкъуауэгъуэм и 12-р. А махуэм Урысейм и гъащIэм увыпIэшхуэ щиубыдащ.

  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 1990 гъэм мэкъуауэгъуэм и 12-м РСФСР-м и ЦIыхубэ депутатхэм я япэ съездыр екIуэкIащ. Зыкъомрэ тепсэлъыхьа иужь, абы къыщащтащ Урысейм и Къэрал суверенитетым теухуа декларацэр. Абы псом япэ иригъэщырт Урысейм и Конституцэмрэ абы щыубзыхуа хабзэхэмрэ. А зэманым ирихьэлIэу Совет Союзым и республикэ куэдым езыхэм я суверенитет ягъэувати, мыбы зыпэмыплъа гуэри хэлътэкъым. Абдеж республикэм и цIэм зыщихъуэжащ — ар Урысей Федерацэ (Урысей) хъуащ. Ауэ а мэкъуауэгъуэм и 12-м иужькIэ УФ-м и тхыдэм и дежкIэ мыхьэнэ ин зиIэ Iуэхухэр къыщыунэхуащ. Зы илъэс дэкIри, 1991 гъэм а махуэм тхыдэм щыяпэу Урысейм IэIэткIэ щыхахащ Президентыр. ЗэрытщIэжщи, хэхыныгъэхэм щытекIуат Ельцин Борис. IуэхугъуэщIэр хэмыгъуэщэн папщIэ, абы 1994 гъэм мэкъуауэгъуэм и 2-м къыдигъэкIа Указ №1113-м ипкъ иткIэ мэкъуауэгъуэм   и 12-р Урысей Федерацэм и Къэрал суверенитетым теухуа   декларацэр къыщащта махуэу ягъэуващ. ИужькIэ, кIэщIу  къапсэлъын папщIэ, абы еджэу хуежьащ «хамэ унафэ къыщыщIэкIа махуэкIэ».
  • Пэжщ, абы щыгъуэм цIыху мелуан куэдым къагурыIуакъым ар къэрал гуфIэгъуэ нэхъыщхьэу щытын щIыхуейр. Ахэр щIэупщIэрт: Урысейр щхьэхуит хъун хуэдэу, хэт зи унафэ щIэтар? ИкIи жэуап иратыфыртэкъым. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, монгол-тэтэрхэм я ужькIэ Урысейр зыгуэрым иубыдауэ е и унафэ щIэтауэ къахуэщIэжыртэкъым икIи мыр политикэ Iуэхум нэхъ хуэкIуэрт. Дауи, щыгуфIыкIащ щымылажьэ махуэщIэ къызэрыунэхуам: хэт зигъэпсэхуну зи жагъуэр? Ауэ абы къыфIэкIакъым.
  • Езым игъэува гуфIэгъуэр иIэту 1998 гъэм къыщыпсалъэм, Ельцин Борис мэкъуауэгъуэм и 12-м и пщIэм хигъэхъуэн мурадкIэ къыхилъхьащ ар Урысейм и Махуэу ягъэлъэпIэну. Апхуэдэуи ящIащ 2002 гъэм мазаем и 1-м, а унафэм Iэ щIэзы-дзар УФ-м и ПрезидентыщIэ Путин Владимирщ.
  • ИпэIуэкIэ, Урысейм и Къэрал суверенитетым теухуа декларацэр къыщащта махуэм и щIыхькIэ, 2001 гъэм Кремлым щрагъэблэгъахэм я пащхьэм къыщыщыпсалъэм, Путин Владимир жиIауэ щытащ: «Мы дэфтэрым ди тхыдэщIэр къызэIуихащ. ЦIыхум и хуитыныгъэхэм, законыр япэ игъэщыным тещIыхьа демократие къэралым и тхыдэщIэ. Абы и купщIэ нэхъыщхьэщ цIыхухэм я ехъулIэныгъэр, я псэукIэфIыр, я узыншагъэр».
  • Зэрытлъагъущи, мурад  дахэт. Пэжщ, абыхэм ящыщ куэд ди къэралым къемыхъулIэу къэнащ. Ауэ илъэс 30-р сыт хуэдэ пщалъэхэмкIи пIалъэ кIэщIщ. Аращи, ди гугъапIэхэр зэтхьэлIэр къэкIуэнурщ.
  • Хабзэ зэрыхъуащи, мэкъуауэгъуэм и 12-м Урысейм и къалэ псоми гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щокIуэкI. Абыхэм хэтщ жьыри щIэри. А махуэм ехъулIэу Урысейм и Президентым УФ-м и Къэрал саугъэтхэр яритынущ зыхуагъэфэщахэм, Москва и  Утыку Плъыжьым гуфIэгъуэр щаIэтынущ. КIуэ пэтми, къэралым и гуфIэгъуэ нэхъыщхьэм тхыдэм езым хухиха увыпIэр еубыдыж.
  • Шал  Мухьэмэд,
  • «Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель