ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъ псынщIэу, нэхъ лъагэу, нэхъ лъэщу

2021-06-11

  • Ди къэралым и къалащхьэ Москва мы махуэхэм щекIуэкIащ Урысейпсо спорт фестиваль. Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм хуэщIауэ «ШколакIуэ-хэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ ди республикэм и курыт школхэм я еджакIуэхэри. Хэтам и мызакъуэу, текIуэныгъэ къыщахьащ.

  • УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм къикIа школакIуэ 475-рэ, апхуэдэуи физкультурэр школым щезыгъэджхэмрэ щIалэгъуалэм ядэлажьэ IэщIагъэлIхэмрэ зыхэта къэралпсо зэхьэзэхуэм, ди гуаппэ зэрыхъущи, щытекIуащ Налшык дэт гимназие №14-м и «Старт нэжэгужэхэр» спорт командэр. НыбжьыщIэхэр щызэпеуащ Москва дэт, ЦСКА-м атлетикэ псынщIэмрэ футболымкIэ и спорт уардэунэм.
  • Къыхэдгъэщынщи, ныбжьыщIэхэр зыхэта Урысейпсо спорт фестивалым и иужьрей зэхьэзэхуэхэр екIуэкIащ «Хахуэхэр зэдоджэгу», «Старт нэжэгужэхэр», «Сабий спорт школхэм я зэфIэкIыр», «Шахматхэр» унэтIыныгъэхэмкIэ. Апхуэдэу школакIуэхэр зэпеуащ брейк-    дансымкIэ, воркаутымкIэ, футболымкIэ, роуп-скиппингымкIэ, хоппингымкIэ, фехтованиемкIэ. А спорт лIэужьыгъуэхэмкIи унэтIыныгъэхэмкIи екIуэкIа зэхьэзэхуэ-хэм щытекIуа школакIуэ щхьэхуэхэри гупхэри щагъэпэжащ «Салют» щэнхабзэ  центр иным. ГуфIэгъуэ щытыкIэм иту абыхэм иратащ зэпеуэм зэрыщытекIуам щыхьэт техъуэ Кубокымрэ щIыхь тхылъымрэ.
  • Ди щIыналъэм икIа школакIуэхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм хуабжьу щыгуфIыкIащ ахэр зи лIыкIуэ IэнатIэхэр. Налшык дэт гимназие №14-м и «Старт нэжэгужэхэр» спорт командэр Iэтауэ кърагъэблэгъэжащ. Зэхуэсым хэтащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор, егъэджэныгъэмкIэ къалэ департаментым и IэщIагъэлIхэр, школым и егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэ цIыкIухэмрэ. Министрыр гуапэу ехъуэхъуащ республикэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа ныбжьыщIэхэм. Гупым хэтахэм иратащ фIыщIэ, щытхъу тхылъхэр, фэеплъ саугъэтхэр. Я ныбжьэгъухэр къэралпсо утыкум зэрыщытекIуам и щIыхькIэ, гимназием и гъэсэнхэм ятащ гуфIэгъуэ концерт.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.