ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ФIыуэ  слъагъу  си  къалэ»

2021-06-10

  • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо зэпеуэ иджыблагъэ къыхилъхьащ «НИКА» къэралпсо егъэджэныгъэ порталым. ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ящыщ псоми япыщIауэ лажьэ а IуэхущIапIэм а жэрдэмыр щIищIам и мурад нэхъыщхьэхэм хелъытэ къытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, щалъхуа щIыпIэмрэ абы и цIыхухэмрэ фIыуэ ялъагъуу гъэсэныр.

  • Iуэхур ди республикэм щызыгъэкIуатэхэм зэрыжаIэмкIэ, зэпеуэм хэт хъунущ ди щIыналъэм щылажьэ еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм екIуалIэ ныбжьыщIэ псори, я ныбжьрэ щыпсэу жылэрэ емылъытауэ. Апхуэдэ Iэмал яIэщ егъэджакIуэхэми, гъэсакIуэхэми, адэ-анэхэми, зи хэкур, къалэр фIыуэ зылъагъу цIыху щхьэхуэхэми, творческэ гупхэми. Зэхьэзэхуэм хэтыну гукъыдэж зыщIхэм абы къыхузэрагъэпэща admin@oc-nika.ru электрон хэщIапIэм ягъэхь хъунущ «ФIыуэ слъагъу си къалэ» унэтIыныгъэм хуэкIуэ сыт хуэдэ творческэ лэжьыгъэри. Абы хеубыдэ Налшыки адрей къалэхэми щыIэ удэзыхьэх утхэмрэ унэхэмрэ, уэрамхэмрэ паркхэмрэ, нэгъуэщI щIыуэпс щIыпIэхэр, къалэр зыгъэдахэ фэеплъ цIэрыIуэхэр къызэрыщ иллюстрацэхэр.
  • Зэпеуэм ягъэхь лэжьыгъэхэр къытрадзэнущ «НИКА» егъэджэныгъэ порталым и оценика.рф Iыхьэм. Апхуэдэ щIыкIэкIэ куэдым щыгъуазэ зыхуащIыфынущ ди республикэм, Урысей Федерацэм зэрыщыту щыIэ къалэхэм я щIыпIэ дахэхэм, цIэрыIуэхэм.
  • ХъыбарыщIэм дихьэхыу зэпеуэм хэтыну хуейхэм абы теухуа Iуэхугъуэхэр нэхъ зэпкърыхауэ къыщащIэфынущ зи гугъу тщIа admin@oc-nika.ru электрон хэщIа-пIэм. Абы къыщывгъуэтынущ ар зэрекIуэкI хабзэми щытекIуахэр зэрагъэпэжэну щIыкIэхэми ятеухуа дэфтэрхэр.
  • Ди республикэм щыпсэухэр фыкъыхудоджэ зэпеуэм жыджэру фыхэтыну. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэхэм я дахагъэр къэрал псом хэIущIыIу щыхъунымкIэ ар Iэмал хъарзынэщ.
  • ТАМБИЙ Линэ.