ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бухарест  и  медалхэр

2021-06-10

  • Румынием щекIуэкIащ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэ. Парвулеску Дмитрийрэ Йорга Василерэ я фэеплъ зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэхэм ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ.

  • Зи хьэлъагъыр килограмм 74-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэр фIы дыдэу езыгъэжьа Хьэтанэ Идар финалым къыщыпэщIэхуащ хэгъэрей бэнакIуэр. Ари хигъащIэри ди спортсменым зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • Килограмм 82-м нэблагъэ алыдж-урым бэнакIуэ Гъуэныбэ Iэуес кIэух зэIущIэр 5:5-уэ иригъэухуащ, ауэ къыщыхагъэщIауэ къалъытащ, иужьрей баллыр фIахьати.  Абы къефIэкIащ Нидерландхэм щыщ Стеркенбург Марсель икIи адыгэ щIалэм дыжьын медалыр къыхуагъэфэщащ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.