ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гур здэщыIэм псэр  мэкIуэж

2021-05-26

 • Накъыгъэм и 21-м адыгэу дунейм тет псоми ягу къагъэкIыж илъэси 157-кIэ узэIэбэкIыжмэ, Кавказым щиуха лъапсэрых зауэм ди лъэпкъым къыхуихьауэ щыта бэлыхьхэмрэ гугъуехьхэмрэ, щыщIэныгъэ инхэмрэ насыпыншагъэшхуэмрэ. Апхуэдиз зэман дэкIа пэтми, зэрынэрылъагъущи, зыкIи нэхъ кIащхъэ хъуакъым Урыс-Кавказ илъэсищэ зауэм кърикIуа хьэзабыр адыгэпсэм зэрызыхищIэр. Зи хэкур фIыуэ зылъагъу, абы и блэкIар зыщымыгъупщэ, и къэкIуэнум ирипIейтей куэдым ноби я нэпс къафIокIуэ, лъапсэрыхыр къытхуэзыгъэкIуа а зауэжьым епха хъыбархэмрэ гъыбзэхэмрэ щыщIэдэIукIэ.

 • А псори нэрылъагъу щыхъу фэеплъ зэIущIэ купщIафIэ адыгэхэм ди щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу щекIуэкIащ ди республикэм и курыт еджапIэхэм ящыщ куэдым, щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм. КупщIафIэт икIи гукъинэжт КъБКъУ-м и медколледжым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща апхуэдэ фэеплъ пшыхьыр. Ар иригъэкIуэкIащ медколледжым и егъэджакIуэ Токъбей Анетэ. Iуэхур къызыхуэтыншэу зэфIэха хъуным я зэфIэкI куэд ирахьэлIащ еджапIэм и лэжьакIуэхэу БжьыхьэлI Этери, Нало Маргаритэ, ПщыхьэщIэ Iэсият, Абэзокъуэ Татьянэ, Шапсыгъ Мурат, КъуэщIысокъуэ Зухра сымэ, езанэ курсым и студентхэр. Фэеплъ пшыхь егъэкIуэкIыным ехьэлIа лэжьыгъэ псори, сыт щыгъуи хуэдэу, абыхэм ядиIыгъащ медколледжым и унафэщI Пщыбий Светланэ.
 • Пшыхьыр къызэIуахащ хамэщI щыIэ адыгэхэм хэкужьым хуауса «Iуащхьэмахуэ» гъыбзэмкIэ. Абы щIэдэIуу еджапIэм и актовэ пэшышхуэм щIэсхэм яхэтт уэрэдыжьым я нэгу къищIэгъэхьа теплъэгъуэхэм зи нэпс къыщIигъэкIхэр, адыгэ лъэпкъым и щхьэм кърикIуа гуихыр псэкIэ зэрызыхащIэр плъагъуу. АдэкIэ студентхэр шэщIауэ тепсэлъыхьащ Урыс-Кавказ зауэм и къекIуэкIыкIамрэ абы къыкIэлъыкIуа Iуэхугъуэхэмрэ.
 • — Илъэси 157-рэ ипэкIэ гъуэгуанэ кIыхь икIи хьэлъэ теуващ ди лъэпкъыр. Кавказыр зэщIилъа-щIэу къыщылыда зауэжьым и лыгъейм хисхьар мащIэтэкъым. Къэна тIэкIум я нэхъыбапIэм я псэр лъэпкъым хуахъумэу, тенджыз ФIыцIэм техьащ, Iэмалыншагъэ-кIэ, нэгъуэщI хэкIыпIэ ямыгъуэтыжу, — жаIэрт ныбжьыщIэхэм. — Нобэ адыгэхэр дуней псом щызэбгрыпхъа хъуащ. Ди къуэшхуэр щопсэу Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Германием, нэгъуэщI къэрал куэдым. Апхуэдэу адыгэ лъэпкъыр зэкъуэуда хъуащ. Лъэпкъым и щIыфэм, и гум телъщ пащтыхь джатэ жаным къытридза уIэгъэм и дыркъуэр, 1763 — 1864 гъэхэм щыIа гуIэгъуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ хьэлъэу. Илъэси 101-кIэ екIуэкIа зауэм апхуэдэу лъапсэрыхыр къытхуигъэкIуащ адыгэхэм: цIыхуи 10 къэс 9-р зауэм хэкIуэдащ е хамэщIыр псэупIэ хуэхъуащ.
 • Пшыхьыр езыгъэкIуэкIхэм къыхалъхьэри, абы кърихьэлIахэр абдежым дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ зауэжьым хэкIуэдахэм, здэIэпхъуэ щIыналъэми нэмысу хэхэс гъуэгуанэ хьэлъэм текIуэдахэм.
 • Щыгъуэ дакъикъэм пыувэ хуэдэ, студентхэр адэкIэ къеджащ Урыс-Кавказ зауэм теухуа усэхэм. Апхуэдэт, къапщтэмэ, Шорэ Маринэ и къалэмыпэм къыпыкIа «Гугъэ» усэр.
 • Псэ гъы макъ сэ кIуэцIкIэ
 • зыхызощIэ.
 • ХэкIыпIэншэу псэ хамэщI къина…
 • ЗыдэкIуэнур дэнэкIэм имыщIэу,
 • Джэрэзауэ щIылъэм къытена.
 • Тыншыжын къафIощIыр я псэр,
 • псынэ
 • Зэ Iубгъуэ я хэкужьым щаIухуам.
 • Хуэдэщ, и хэкужь имыс адыгэр,
 • НыкъуэукIыу, ныкъуэдыкъуэу
 • къагъэнам.
 • Уи хэку губгъуэ нэкIукIэ зыхэпIубэу,
 • Псэм фIэIэфI хьэуар уэ
 • жьэдэпшам,
 • Къэбгъэзэжрэ уувыжатэмэ
 • лъэ быдэу,
 • Хуэдэти уи хэку урамышам!
 • Гъыбзэ дапщэхэр буса уэ,
 • си адыгэ?
 • Нэпсу нэхэм дапхуэдизи
 • щIэбгъэкIа?
 • УкIэзызыу, мыл къыпфIэщIу
 • хамэщI дыгъэр,
 • УщалъхуамкIэ Iэхэр дапщэрэ
 •  пшия?
 • Хэт къыгурыIуэнут птелъ
 •  бэлыхьыр?
 • Хэти уи гукъеуэр зыхищIэнт?
 • Уэ хамэщIым фIыгъуэм
 • ухакухьми,
 • Уи лъэпкъ уардэр хэт
 • пщигъэгъупщэнт?
 • Сыт Iэмалт, хэкIыпIэ
 • щывмыгъуэткIэ —
 • ХамэщIым бынунагъуэ
 • фыщыхъуащ,
 • ЕгъэзыпIи гъащIэм
 • къыщывгъуэтри,
 • НыбжьэгъущIи куэд
 • зэвгъэпэщащ.
 • Арт Iэмалу уиIэр, си адыгэ…
 • УгуитIщхьитIу гъащIэр ибохьэкI.
 • Ауэ, упсэухукIэ зэ, уогугъэ,
 • къэбгъэзэнуи — Тхьэм
 • пхузэфIигъэкI!
 • — Илъэси 101-кIэ екIуэкIа зауэжьым мыгъуагъэ куэд къыхуихьащ ди лъэпкъым. Хэкум къинахэм нэплъэжыгъуэ ягъуэтыжами, ноби гугъуехь куэдым хэтщ «хэхэс» псалъэр зи цIэм патхауэ нэщIыбагъкIэ зыхужаIэу зи гъащIэр езыхьэкIыу хамэщI щыпсэу адыгэхэм, — щыжаIэрт утыкум ныбжьыщIэхэм. — Апхуэдэу щытми, кIуэдакъым, Тхьэм и фIыщIэкIэ, ди лъэпкъ уардэр. Сыт хуэдэ къэрал щыпсэуми, ахэр яхозагъэ икIи ягуроIуэ зыхэс лъэпкъхэм, уеблэмэ а хамэ щIыналъэхэм унафэщI, къулыкъущIэ щохъуф. Псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, ди адыгэбзэр, лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ яхъумэжыф, адэжь щIыналъэм хуаIэ пыщIэныгъэхэри ягъэбыдэ.
 • Апхуэдэу яублэри, студентхэр зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу щIыналъэхэм абыхэм щаубыд увыпIэмрэ щаIэ псэукIэ-щытыкIэмрэ. А щIыпIэхэм я нэхъыбапIэм адыгэхэр щыхуитщ я анэдэлъхубзэмкIэ псэлъэну, анэбзэр щадж курыт школхэр къыщызэрагъэпэща къэралхэри щыIэщ, Тхьэм и фIыщIэкIэ. Дауэ хъуми, хэхэс гъащIэр хьэлъэщ. Ар къызыхэщт студентхэр зыхэщIэгъуэу къызэджа усэ сатырхэр.
 • Кхъужьей къудамэ, тхьэмпэ пыту,
 • Ди Хэкум къиши къысхуэгъэс.
 • Арат цIыхубзым къысхуищIэну
 • СызэрелъэIур махуэ къэс.
 • Кхъужьей къудамэм и гъусэнут
 • Псы уэр уэрэду си гъэфIэн.
 • Псынэншэу къуршхэр
 • къеуджэкIмэ,
 • Сахэт си гугъэу сыгуфIэнт.
 • Сызыхуэныкъуэу сэ сыт щыIэ —
 • Данэм сыхэсми, сыХЭХЭСЩ
 • Кхъужьей къудамэ, тхьэмпэ пыту,
 • Ди Хэкум къиши къысхуэгъэс.
 • Ди кхъужьеижьыр сигу ихуакъым,
 • Езыр жыг уардэу щIым хэкIащ.
 • Жыг щхьэкIэ дыдэм сэ сыпысу
 • Си сабиигъуэр щIиупскIащ.
 • Уэлбанэ хъуамэ, шкIахъуэ пщыIэт,
 • ДыщIэст жыг щIагъым,
 • дыщыджэгут.
 • Жэщ хъуамэ, бзухэм я
 • тIысыпIэт.
 • А жыгыр ноби щIэтщ си нэгу.
 • Согъазэ нобэ, жысIэ защIэу
 • НэгъуэщI къэралхэм салъоIэс.
 • Кхъужьей къудамэ тхьэмпэ пыту,
 • Ди Хэкум къиши къысхуэгъэс.
 • КIыщокъуэ Алим и «Кхъужьей къудамэ» усэ цIэрыIуэм пищэ хуэдэт Хъунэгу Надия и « ПщIыхьэпIэ» тхыгъэми:
 • Си лъэпкъ псалъэжьхэр гъуэгу
 • гъуэмылэу
 • Гъуэгуанэ сытеувэжащ.
 • Iэр къишияуэ Хэкур къаплъэу
 • Къысщыхъури, псэр
 • къэушыжащ…
 • ПщIыхьэпIэр къигупсысами
 • си гум,
 • Си хэхэс гъащIэм сохутэж.
 • АрщхьэкIэ къоблэ адэжь жьэгур,
 • Гур здэщыIэм псэр мэкIуэж.
 • Апхуэдэт пшыхьыр зэрызэхуащIыжа псалъэхэу Шинкубэ Бэгърат и «ЖылакIэ» романым щыщхэри. Ахэр теухуат уи блэкIам ущыгъуазэу, абы дерс щхьэпэхэр къыхэпхыу псэун зэрыхуейм.
 • Вагъуэ 12-р IупщIу икIи лыдыжу къызытещ адыгэ ныпыр утыкум лъагэу щыхуарзэт, ар зей лъэпкъ уардэм къэкIуэну дахэ зэриIэмкIэ щIалэгъуалэм быдагъэ я гум зэрилъым и щыхьэту. Аддэ жыжьэ къиIукI хуэдэт «ИстамбылакIуэри».
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.