ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабий ныкъуэдыкъуэ  зиIэхэм  яхуэгъэзауэ

2021-03-11

  • Ныкъуэдыкъуэу къалъхуа, зыщIыпIи щымылэжьэфыну бын зиIэхэм я пенсэм хущIагъунущ. Ар захуагъэщ, сабий ныкъуэдыкъуэ зиIэр лэжьапIэ Iутыну, и къулыкъукIэ дэкIуеину Iэмал зэримыIэр къэплъытэмэ.

  • ИджыкIэ зэрыщытращи, абыхэм иратыр пенсэм я нэхъ мащIэращ, езыхэм балигъ хъуа я бын ныкъуэдыкъуэр зэрахьэн щамыгъэтами.
  • Пенсэм дыщIагъунур зыхуэдизынур елъытащ ар щыпсэу щIыналъэм, сабийр и ныкъуэдыкъуагъкIэ зыщыщ гупым. Ауэ, зэрыжаIэмкIэ, ар сом мини 2 и кIэ къэкIуэнукъым.
  • Зи гугъу сщIы зэхъуэкIыныгъэр «О страховых пенсиях» Федеральнэ хабзэм халъхьащ. Абы къару игъуэтащ мазаем и 26-м.
  • Пенсэм епхауэ нэгъуэщI зы жэрдэмым и гугъу фхуэсщIынут.
  • ЛэжьыгъэмкIэ министерствэм УФ-м и Правительствэм Iэригъэхьащ пенсэм нэхъ пасэу кIуэфынухэм ятеухуа проект. Абы къыщыгъэлъэгъуащ сыт хуэдэ IэщIагъэ, лэжьыгъэ IэнатIэ храгъэубыдэнуми зи ныбжь хэкIуэтам нэхъ пасэу пенсэ хуагъэувыфыным теухуауэ. Псалъэм папщIэ, министерствэм къелъытэ цIыхур щеджа, и щIэныгъэм хигъэхъуэн мурадкIэ къытригъазэу щеджэжа илъэсхэр, мазэ бжыгъэхэр стажым хэгъэхьапхъэу. Псом япэу мыбы хиубыдэр егъэджакIуэхэр, дохутырхэр, жылагъуэ транспортым и лэжьакIуэхэращ. Ахэр щIэх-щIэхыу еджэжын хуей мэхъу, я лэжьыгъэм щIэ куэд къыхохьэри. АтIэ, цIыхур апхуэдэ курсхэм щыщыIа пIалъэр стажым хэгъэхьэн хуейуэ къалъытауэ аращ. ЗэкIэ стажым храгъэубыдэр цIыхур щылэжьар, щысымэджар, зыщигъэпсэхуа махуэхэрщ.