ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нартсанэ  и  хьэуа  къабзэр

2021-03-11

  • Ди къэралым щыщу Кисловодскщ (адыгэхэм Нартсанэ жыхуаIэр) япэу хыхьар ООН-мрэ ВОЗ-мрэ къызэдащта «Вдохнём жизнь» программэм, щIыуэпсым и къабзагъымкIэ щапхъэ хъуным теухуам.

  • Къалэ-курортыр щапхъэ хъун щхьэкIэ сыт ищIэн хуейр? Зэ еплъыгъуэкIэ къызэрыгуэкIщ — дахэу, къабзэу щытыну щIэхъуэпс дэтхэнэ къалэми щызэфIахыпхъэ лэжьыгъэращ: транспортым хьэуар емыгъэуцIэпIын, псыхъуэхэмрэ гуэлхэмрэ я Iуфэлъафэр зэщIэкъуэн, къыздезэгъ щIыпIэ псоми жыгхэмрэ удзхэмрэ щыхэсэн.
  • А къедбжэкIахэм хуэмыныкъуэ къалэрэ къуажэрэ къэгъуэтыгъуейщ икIи абы и лъэныкъуэкIэ къэралыр зыдэбгъэIэпыкъуну ухуеймэ, щIыуэпсыр хъумэным теухуауэ УФ-м къыщащта Лъэпкъ проектыр тегъэщIапIэ пщIыфынущ. Ар езыр программэ 11 мэхъу. Абыхэм ящыщщ «Къэрал къабзэ», «Хьэуа къабзэ», «Псы къабзэ» жыхуиIэхэр.
  • ООН-мрэ ВОЗ-мрэ я программэм къалэр зэрыхыхьари урысей Лъэпкъ проектыр нэхъ тэмэму ягъэзэщIэнымкIэ къахуэщхьэпэну къалъытэ курортым щIыуэпсымкIэ и IэщIагъэлIхэм. Абыхэмрэ Урысейм и щIыуэпс обществэмрэ зэделэжьынущ Кисловодск и хьэуамрэ псыхэмрэ къабзэу щытыныр зэрызэбгъэхъулIэфыну программэм.
  • Лейуэ утемыпсэлъыхьми хъуну гурыIуэгъуэщ Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Зэгухьэныгъэмрэ (ООН) УзыншагъэмкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэмрэ (ВОЗ) зи щIыуэпсыр къабзэ къалэ-курорту укъалъытэным и мыхьэнэр. Абы уи пщIэр иIэтынущ, цIыху кIуапIи уищIынущ.