ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпуэгъуэм екIуэкIыну  зэIущIэхэр

2020-10-01

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и
 •  
 • Япэ гуп
 •  
 • Ебгъуанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 3 (щэбэт)
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ)
 • Жэпуэгъуэм и 4 (тхьэмахуэ)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «ТIуапсы» (ТIуапсы)
 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) – «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)

 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Интер» (Черкесск)
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Черноморец» (Новороссийск) – «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
 • «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Кубань» (Краснодар)
 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Форте» (Таганрог)
 • ЕпщIанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 11  (тхьэмахуэ)
 • «Форте» – «Легион Динамо»
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» – «Краснодар-3»
 •  «Дружба» — СКА
 •  «ТIуапсы» — «Кубань-Холдинг»
 • «Динамо — Ставрополь» — «Спартак — Налшык»
 • «Интер» — «ЕсэнтIыгу»
 • «Мэхъэчкъалэ» — «Черноморец»
 • «Кубань» — «Биолог-Новокубанск»
 • ЕпщыкIузанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 17 (щэбэт)
 • «Биолог-Новокубанск» — «Интер»
 • «Анжи» — «Динамо-Ставрополь»
 • Жэпуэгъуэм и 18 (тхьэмахуэ)
 • «ЕсэнтIыгу» — «ТIуапсы»
 •  «Кубань-Холдинг» — «Мэшыкъуэ-КМВ»
 • «Спартак-Налшык» — «Мэхъэчкъалэ»
 • «Черноморец» – «Кубань»
 • «Легион Динамо» — «Дружба»
 • «Краснодар-3» – «Форте»
 • ЕпщыкIутIанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 25 (тхьэмахуэ)
 • «Форте» – «Кубань-Холдинг»
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» — «ЕсэнтIыгу»
 •  «Дружба» – «Краснодар-3»
 •  «ТIуапсы» — «Биолог-Новокубанск»
 • «Мэхъэчкъалэ» — «Анжи»
 •  «Интер» — «Черноморец»
 • «Кубань» — «Спартак-Налшык»
 • СКА — «Легион Динамо»
 • ЕпщыкIущанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 31 (щэбэт)
 • «ЕсэнтIыгу» — «Форте»
 •  «Биолог-Новокубанск» – «Мэшыкъуэ-КМВ»
 •  «Кубань-Холдинг» – «Дружба»
 •  «Черноморец» — «ТIуапсы»
 • «Динамо-Ставрополь» — «Мэхъэчкъалэ»
 • «Спартак-Налшык» — «Интер»
 • «Анжи» — «Кубань»
 •  «Краснодар-3» — СКА
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионат
 •  
 • ЕпщыкIубланэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 3 (щэбэт)
 • «Налшык» (Налшык) – «Урыху» (Урыху)
 • «Бахъсэн» (Бахъсэн) – «ЛогоВАЗ» (Бабугент)
 •  «Малка» (Малкэ) – «Ислъэмей» (Ислъэмей)
 • «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) – «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ)
 • Жэпуэгъуэм и 4 (тхьэмахуэ)
 • «Нарт» (Нарткъалэ) – «Энергетик» (Прохладнэ)
 • «Тэрч» (Тэрч) – «Родник» (Псынэдахэ)
 • «Спартак-Д» (Налшык) – «Инал» (Къэрэгъэш)
 • «Шэрджэс» (Шэджэм) – «Къундетей» (Шэджэм ЕтIуанэ)