ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди республикэми щекIуэкIынущ

2020-06-20

  • Мэкъуауэгъуэм и 22-м, Фэеплъымрэ щыгъуэмрэ я махуэм, гъэ къэс йокIуэкI «Фэеплъым и шэху уэздыгъэ» лъэпкъпсо Iуэхур. Апхуэдэ щIыкIэкIэ цIыхубэр хуо­щыгъуэ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм. Мы гъэм дызэрыт щытыкIэм къыхэкIыу, шэху уэздыгъэхэр онлайну щIагъэнэну аращ. ЩIагъанэ къудей мыхъуу, дэтхэнэ зы уэздыгъэми зы сом щхьэщатыкIынущ. ­Акцэм къыхэкIыну ахъшэр Хэку ­зауэшхуэм и ветеранхэм я узын­шагъэр ирагъэфIэкIуэным трагъэкIуэдэнущ. Ар мэкъуауэгъуэм и 21 — 22 махуэхэм я зэхуаку дэлъ жэщым щIагъэнэну аращ.
  • Коронавирус уз зэрыцIалэм къыхэкIыу цIыхухэр уэрамым къы­дэмыхьэми, мэкъуауэгъуэм и 22-м сыхьэт 12-рэ дакъикъэ 15-м зы да­къикъэкIэ щыму я щхьэхэр хуагъэщхъынущ Хэку зауэшхуэм хэкIуэда- хэм. А махуэм КъБР-м и щэнхабзэм   и лэжьакIуэхэр хэту онлайн-концерт екIуэкIынущ, абы фыщеплъыфынущ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и минис­терствэм и сайтым.

  • Телевиденэмрэ социальнэ сетхэмрэ щагъэлъэгъуэнущ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, тылым и лэжьакIуэхэм, зауэм и бынхэм я гукъэкIыжхэмрэ хъыбархэмрэ.
  • «Династия» кинокомпаниемрэ ШколакIуэхэм я дунейпсо зэщIэхъееныгъэмрэ «Зауэм и бынхэр» урысей­псо акцэ ирагъэжьащ. Абы ипкъ иткIэ, видеоролик 20 трахынущ сабийхэр ирагъэплъын папщIэ. А Iуэхум и купщIэр блэкIар зыщымыгъэгъуп­щэнырщ, къэкIуэну зэманым апхуэ-дэ зауэ къыщымыхъуным хущIэ­къунырщ.
  • «Си сабиигъуэр зауэм хиубыдат» урысейпсо акцэм ипкъ иткIэ, Нобель и саугъэтым и лауреат Шолохов Михаил къызэралъхурэ илъэси 115-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ, ирагъэжьащ «Судьба человека. Живая книга» дунейпсо литературэ-макъамэ марафоныр. КъБР-м и библиотекэхэр а марафоным хэтынущ икIи я Инстаграм напэкIуэцIхэм къралъхьэнущ Шолохов Михаил и «Судьба человека» Iуэтэжым щыщ пычыгъуэхэм къе­джэу.
  • Къэбарт  Мирэ.