ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уэртэн Мухьэмэд Исмэхьил и къуэр

2020-06-20

  • Мэкъуауэгъуэм и 18-м дунейм ехыжащ мэ­къу­мэш щIэныгъэхэм я кандидат Уэртэн Му­хьэ­мэд Ис­мэхьил и ­къуэр.
  • Уэртэн Мухьэмэд  1943 гъэм накъыгъэм и 13-м Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт школыр дыщэ медалкIэ къиухри, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым зоотехниемкIэ и къудамэм щIэ­тIыс­хьащ. ЩIэныгъэм хуэ­­нэхъуеиншэ щIалэр Ленин В. И. и цIэкIэ ягъэува стипен­диер къихьу еджащ икIи универси­тетыр диплом плъыжькIэ къиухащ. Абы иужькIэ ­Уэртэныр Москва къа­-лэм дэт, Тими­рязевым и цIэр зезыхьэ урысей аг­рарнэ университетым и аспирантурэм щеджащ. И кандидат лэжьыгъэр ехъулIэныгъэкIэ пхигъэкI­ри, мэкъу­мэш щIэныгъэхэм я кандидат цIэр къыфIащащ.
  • Уэртэн Мухьэмэд и лэжьыгъэ гъуэ­гуанэр езыр къыщалъхуа къуажэм къыщожьэ — жылэм щызэхэт совхо­зым и зоотехник нэхъыщхьэу къыщIи­дзэри, иужькIэ абы и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьащ.

  • Бахъсэн къалэ къэIэпхъуа нэужь, ­район администрацэм зоотехник нэхъыщхьэу щылэжьащ. ИужькIэ Що­джэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ колхозым зоо­техник нэхъыщхьэу ягъэ­кIуащ. Илъэс зыбжа­нэкIэ абы щыIауэ, ипэкIэ зы­пэрыта IэнатIэм — Бахъ­сэн район администрацэм и зоотехник къулы­къур зэрихьэну ирагъэб­лэгъэжащ. А IэнатIэм  пэрыту Уэртэныр пенсэм кIуащ.
  • Сыт хуэдэ IэнатIэ Iу­мытами,  Мухьэмэд зэ­фIэкI лъагэ зиIэ IэщIагъэлI нэсу зыкъигъэлъэгъуащ, пщэрылъ къы­хуащI сыт хуэдэ Iуэхури нэгъэсауэ зэфIэзыгъэкI лэжьакIуэш­хуэу щытащ.
  • Уэртэн  Мухьэмэд Исмэхьил и ­къуэр хабзэрэ цIыхугъэшхуэрэ хэлъу, и псалъэ иIыгъыжыфу, цIыху ­гуапэу, гущIэгъулыуэ, хэти дэIэпы­къуну хьэзыру дунейм тетащ.
  • Унагъуэ дахэм и тхьэмадэу, адэ, адэшхуэ гумащIэу, ныбжьэгъу пэжу зи гъащIэр езыхьэкIа нэхъыжьы­фIым  и фэеплъыр яхъумэнущ абы и благъэ-Iыхьлыхэм нэмыщIа, ар зыцIыхуу щыта псоми.
  • КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэ,
  • Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэ,
  •  Къэбэрдей Адыгэ Хасэ.