ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2020-06-20

 • Мэкъуауэгъуэм и 20,
 •  щэбэт
 • Зи псэупIэр IэмалыншагъэкIэ зыхъуэжын хуей хъуахэм я дунейпсо махуэщ
 • Зоопаркхэм щаIыгъ пылхэр хъу­мэным и дунейпсо махуэщ
 • Азербайджаным газым пыщIа и IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 • Узбекистаным и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1990 гъэм къащтащ   я къэрал суверенитетым теухуа декларацэр.
 • Аргентинэм и лъэпкъ ныпым и махуэщ
 • 1881 гъэм Новгород Ищхъэрэм лэжьэн щыщIидзащ Урысейм щыяпэ телефон линэм.
 • 1933 гъэм СССР-м и прокуратурэ нэхъыщхьэр къызэрагъэпэщащ.

 • 1937 гъэм Чкалов Валерий, Бай­дуков Георгий, Беляков Александр сымэ зэрыс АНТ-25 кхъухьлъатэр, Ищхъэрэ полюсыр зэпиупщIри, ­США-м щыщ Сан-Джасинтэ къалэм щетIысэхащ. Километр 10148-рэ хъу гъуэгуанэр абыхэм зэпачат сыхьэт ­63-м щIи­гъукIэ.
 • 1945 гъэм Берлин кърахыжри Москва къахьыжащ ТекIуэныгъэм и Бэракъыр — Рейхстагым щыфIадзауэ щытар.
 • 1954 гъэм Дунай псым тралъхьащ Болгариемрэ Румыниемрэ зэпызы-щIэ  «зэныбжьэгъугъэм  я  лъэмыжыр».
 • 1957 гъэм Москва Союзхэм я Унэм    и Колоннэ залышхуэм къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м гъуазджэмрэ литературэмкIэ и гъэ­лъэгъуэныгъэр.
 • 1991 гъэм Германием и парламентымрэ правительствэм хэтхэмрэ унафэ къащтащ къэралым и щыхьэру Берлин къалэр (Бонн и пIэкIэ) къэ­лъытэным теухуауэ.
 • 1991 гъэм Латвиер техьэжащ 1922 гъэм къащтауэ щыта конституцэм.
 • Шэрджэс тхакIуэ Кхъуэхъу Цуцэ ­къы­зэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 • Совет режиссёр-мультипликатор цIэ­рыIуэ, Урысей Федерацэм и цIы­хубэ артист, СССР-м и Къэрал ­саугъэтым и лауреат Котёночкин Вячеслав къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу. Абы игъэува мультфильм гъэщIэгъуэн куэдыкIейм я нэхъ цIэрыIуэ хъуар «Ну, погоди!» жыхуиIэращ.
 • Совет усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Рождественский Роберт къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Совет журналист, тхакIуэ, уэ­рэд­жыIакIуэ, сценарийхэр зытхыу щыта Визбор Юрий къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, МКъУ-м и профессор, жылагъуэ лэжьакIуэ Дроздов Николай и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Коренев Владимир и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Австралием щыщ актрисэ цIэрыIуэ, «Оскар», «Золотой глобус» (щэнейрэ), нэгъуэщI саугъэт куэди зыхуа­гъэфэща Кидман Николь и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артисткэ Аникановэ Марие и ныбжьыр илъэс 47-рэ ирокъу.
 • Урысей футболистхэу, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерхэу Березуцкэхэ Алексейрэ Василийрэ я ныбжьыр илъэс 38-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы­щытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 25-рэ, жэщым градус 17 — 18 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 21,
 • тхьэмахуэ
 • Гидрографием и дунейпсо махуэщ
 • ГумащIагъэм и дунейпсо махуэщ
 • Узыншагъэр хъумэн IэнатIэм и лэ­жьакIуэм и махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и кинолог IуэхущIапIэхэм я махуэщ
 • Франджым щагъэлъапIэ макъамэм и махуэр
 • Канадэм и щIыдэлъху лъэпкъхэм щыщхэм я махуэщ
 • 1547 гъэм Москва къалэм мафIэсышхуэ къыщыхъуащ. Абы цIыху 2500-рэ хэкIуэдат.
 • 1907 гъэм США-м къыщызэрагъэ­пэщащ «Юнайтед Пресс Интернэшнл» хъыбарегъащIэ агентствэр.
 • 1915 гъэм Кунцевэ къуажэ цIыкIум (иджы Москва хохьэ) Малевич Казимир щитхащ дуней псом щафIэтелъыджэ хъуа и «ЗэпэплIимэ фIыцIэ» сурэтыр.
 • 1925 гъэм Москва къалэм и уэрам­хэм япэ таксихэр къыдыхьащ. Ахэр 16 хъурт, Франджым щащIа «Рено» автомобиль лIэужьыгъуэм щыщт.
 • 1948 гъэм ФРГ-м къыщагъэсэбэпу  хуежьащ валютэщIэр — нэмыцэ маркэр.
 • 1956 гъэм СССР-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм хагъэхьащ ядернэ Iэщэ зэрылъ япэ совет ракетэр —    Р-5М-р.
 • 1970 гъэм Мексикэм и къалащхьэ Мехикэ дэт «Ацтека» стадионым щы­зэхэтащ футболымкIэ IХ дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэр. Абы чемпион щыхъуащ Бразилием и командэ къыхэхар, Италием и футболистхэм 4:1-уэ ятекIуэри.
 • Совет усакIуэ, журналист, жыла­гъуэ лэжьакIуэ, Лениным, Сталиным я цIэхэр зезыхьэу щыта саугъэтхэр, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата, «Новый мир» журналым и редактор нэхъыщхьэу илъэс куэдкIэ лэжьа Твардовский Александр къызэралъ­хурэ илъэси 110-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Золотухин Валерий къызэралъхурэ илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Пакистаным и премьер-министру щыта Бхуттэ Беназир къызэралъхурэ илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, РАЕН-м и член-корреспондент Къуий Iэмырбий и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, публицист, «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэ Мыкъуэжь Анатолий и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Урысей политик, къэрал лэжьакIуэ, 2010 гъэм къыщыщIэдзауэ Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэу, «Кино» рок-гупым и унафэщIу щыта, фильм зыбжанэм щыджэгуа Цой Виктор къызэралъхурэ илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Журналист, «Московский комсо­молец» газетым щылэжьа Холодов Дмитрий къызэралъхурэ илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы­щытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 23 — 24-рэ, жэщым градус 16 — 17 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 22,
 •  блыщхьэ
 • Хэкур яхъумэурэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1941 гъэм Хэку зауэш­хуэр къэхъеящ.
 • Финляндием и ныпым и махуэщ
 • 1889 гъэм Европэм щыяпэу Германием къыщащтащ жьы хъуахэм пенсэ яхуэгъэувыным теухуа унафэ.
 • 1941 гъэм Брест быдапIэр хъу­мэным теухуа зауэ гуащIэм щIидзащ.
 • 1944 гъэм КъБАССР-м и Министрхэм я Советым деж Архив управленэ къыщызэрагъэпэщащ.
 • 1967 гъэм Налшык ПТУ №7-м и цIыхубз спортсменкэ 15 республикэм и къалащхьэм щежьэри, лъакъуэрыгъажэкIэ Ленинград кIуэну гъуэгу техьащ.
 • 1978 гъэм Плутон и спутникыр — Харон — къагъуэтащ.
 • 2009 гъэм Ингушым и Президент Евкуров Юнус-бек яукIыну хэтащ. Республикэм и унафэщIыр уIэгъэ хьэлъэ дыдэ ящIауэ щытащ.
 • Композитор, музыковед, Налшык илъэс бжыгъэкIэ щыпсэуа, щылэжьа Авраамов Арсений къызэралъхурэ илъэси 130-рэ ирокъу.
 • КъБКъУ-м и профессор КъуэщIысокъуэ Александр и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • ГуащIэдэкI ЩIыхь орденым и ­дамыгъэ псори зыхуагъэфэща, КъШР-м щыщ хадэхэкIгъэкI цIэрыIуэ Шэрджэс Марьят и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор ХьэпащIэ Юрий и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Варлей Наталье и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • США-м щыщ актрисэ цIэрыIуэ, «Ос­кар» саугъэту щы зрата Стрип Мерил и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ артисткэ Крючко-вэ Светланэ и ныбжьыр илъэс 70    ирокъу.
 • Искусствоведением и доктор, профессор, УФ-мрэ КъБР-мрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и ректор Рахаев Анатолий и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы­щытынущ, пIалъэпIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 25-рэ, жэщым градус 16 — 18 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.