ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

1 КъБР * «Мир» канал

2020-06-20

 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ­хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «А зауэм хэта сэлэтхэр». Зенин Александр (12+)
 • 7.00 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 7.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Мэсей Аслъэнджэрий (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ­хуаку хъыбархэр» (16+)

 • 8.00 «Фэеплъыр щIэину къэзыгъэнахэр».КIэфо зэкъуэшхэр 
 • 8.25 «Гум имыхуж». КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мыд Хьэжмусэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «ГъащIэ». Егъэджэныгъэ IэнатIэм и ветеран Бичиев Хъусей (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.55 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Хьэжы Исмэхьил (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Гъэхэмрэ уэрэдхэмрэ». Зауэм теухуа уэрэдхэр. Япэ ­нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Зауэм и джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Адэхэр мэжей» (адыгэбзэ­кIэ) (12+)
 • 20.40 «Зауэм и лъэужь». Хэку ­зауэшхуэм и ветеран Багъ Сафудин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Беслъэней. Ажалым къра­гъэ­ла сабийхэр». Документальнэ фильм (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Адэхэр мэжей» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Зауэм и лъэужь». Хэку зауэшхуэм и ветеран Багъ Сафудин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Беслъэней. Ажалым кърагъэ­ла сабийхэр». Документальнэ фильм (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Зэманым декIуу» (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Зауэм и джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 9.15 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Жай». Гъэмахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 18.30 «Гъэхэмрэ уэрэдхэмрэ». Зауэм­ теухуа уэрэдхэр. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «УэщIрэ гущIэгъурэ» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 20.20 «ЦIыхубэ зэчиифIэхэр». Салпагаров Мусэ (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Лъэхъэнэгъу». Музыкант Еуаз Тимур (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЦIыхубэ зэчиифIэхэр». Салпагаров Мусэ (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Лъэхъэ­нэгъу». Музыкант ­Еуаз Тимур (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «УэщIрэ гущIэгъурэ» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Жай». Гъэмахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.15 «Аматео Лиг КБР» (12+)
 • 17.50 «Телестудио»: адыгэбзэ. 68-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Бзабзэ». Адыгэ-абхъаз ма­къамэхэмрэ къафэхэмкIэ ансамблыр
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Ди псэлъэгъухэр». «Хьэтхэр» тхылъыр зи Iэда­къэ­щIэкI Фырэ Анфисэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Ди щIэинхэр» (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». СурэтыщI Сэв­кIуий Хьэмид (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Ди псэлъэгъухэр». «Хьэтхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Фырэ Анфисэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Ди щIэинхэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Телестудио»: адыгэбзэ. 68-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». СурэтыщI Сэв­кIуий Хьэмид (12+)
 • 8.55 «Аматео Лиг КБР» (12+)
 • 17.00 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Ууаз» (балъкъэрызэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 66-нэ дерс (балъкъэ­рыб­зэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Мывэм къытекIа жыг» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увы­пIэр». ТхакIуэ, щIэ­ны­гъэлI-этнограф, КъБР-м и цIыхубэ артист Къар­дэн­гъущI Зырамыку (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увыпIэр». ТхакIуэ, щIэ­ныгъэлI-этнограф, КъБР-м и цIыхубэ артист Къар­дэнгъущI Зырамыку (12+)
 • 7.00 «Мывэм къытекIа жыг» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 64-нэ дерс (балъ­къэ­рыб­зэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.00 Анэмрэ сабиймрэ» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Шахерезадэ и таурыхъхэр». Сэралъп Марьянэ и концерт
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ГъащIэ гъуэгу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шэрджэс Iэсият (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 УсакIуэ Моттаевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Сэхъурокъуэ Хьэутий (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 УсакIуэ Моттаевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Сэхъурокъуэ Хьэутий (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ГъащIэ гъуэгу». КъБР-м щIы­хь зиIэ и артисткэ Шэрджэс Iэсият (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Хъуапсэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Нажэ, си шыд цIыкIу!» Кулиев Къайсын и повестым щыщ пычыгъуэ (6+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «Къэрал цIыкIу» (адыгэбзэ­кIэ) (6+)
 • 18.00 «Псэм и лъагапIэ». Архитектор, сурэтыщI, усакIуэ Сарбашев Азнор
 • 18.25 Гъуазджэм и бзэкIэ». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Молэ Владимир зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.55 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 19.25 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.45 «ТВ-галерея». Дунейпсо зэпеуэм и лауреат Шэрыб Валерэ (12+)
 • 20.25 «ЩIыпIэ жыжьэхэм щыслъэгъуахэр» (балъкъэрыб­зэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 28
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 6.50 «ТВ-галерея». Дунейпсо зэпеуэм и лауреат Шэрыб Валерэ (12+)
 • 7.30 «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.10 «ХъыбарыщIэхэр» (балъ­къэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 «ЩIы­пIэ жыжьэхэм щыслъэгъуахэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 «ЩIэдзапIэ» (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 16.25 «Кърухэм къагъэзэжынущ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.50 «Зыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 18.05 «Пхъэр зыгъэпсалъэу пса­лъэкIэ Iэзэ». УсакIуэ Хьэ­цIыкIу Хьэсэн и творчест­вэм теухуауэ
 • 19.35 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Iэминэ (12+)
 • 20.10 «Си гукъэкIыжхэр» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». УсакIуэ, журналист ГъущIо Зариф и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ ­зэхуаку хъыбархэр» (16+)