ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфI дыдэхэм хабжэ

2020-06-18

  • «PAEX-100» фIэщыгъэр иIэу УФ-м и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я рейтингыр къапщытэу илъэс къэскIэ екIуэкI лэжьыгъэм кърикIуахэр иджыблагъэ наIуэ къэхъуащ. Мыбы и къызэгъэпэщакIуэхэм статистикэ и лъэныкъуэкIэ университетхэм яIэ щытыкIэм къыдэкIуэу, тегъэщIапIэ ящIащ щIэныгъэрылажьэхэм, студентхэм, еджапIэр къэзыухахэм, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я деж щрагъэкIуэкIа пкърыупщIыхьыныгъэхэм кърикIуахэри. Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр зи гугъу тщIы рейтингым нэхъапэм щиIыгъа 96-нэ увыпIэм икIри, 88-нэм нэсащ. Апхуэдэу, «Экономикэмрэ унафэ щIынымрэ» унэтIыныгъэмкIэ къэралым и еджапIэ нэхъыфIхэм хабжащ.

  • Рейтингым къызэригъэлъэгъуамкIэ, иужьрей илъэсхэм къэралым бжьыпэр щызыIыгъ еджапIэхэм я Iуэхум зихъуэжакъым. Сыт щыгъуи хуэдэу, Москварэ Санкт-Петербургрэ дэт МГУ-р, МФТИ-р, НИЯУ, МИФИ-р, СПбГУ-р, НИУ ВШЭ-р, МГИМО-р къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэ нэхъыфIхэм ящыщу къалъытащ.
  • КъБКъУ-м ехьэлIауэ екIуэкIа пкърыупщIыхьыныгъэхэм къагъэлъэгъуаращ: щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр еджапIэм щыщIагъэхуэбжьащ, хамэ къэрал еджапIэхэм хуаIэ пыщIэныгъэхэр щрагъэфIэкIуащ, IуэхущIапIэхэр нэхъыбэу щIэупщIэ хъуащ университетыр къэзыуха IэщIагъэлIхэм, нэгъуэщIхэри.
  • — Иджыри къытпэщылъщ гъэунэхуныгъэ нэхъыщхьэхэр, — къыхигъэщащ «PAEX-100» рейтинг агентствэм и унафэщI Гришанков Дмитрий. — ЕджапIэ нэхъыщхьэхэм я щыIэкIэм зэхъуэкIыныгъэ куэд къыхилъхьащ дуней псор зэщIэзыбла коронавирусым, икIи нэхъыбэу къыхэгъэщыпхъэщ егъэджэныгъэм интернет технологиехэм зэрыщызиубгъуар. Иджырей зэманым декIуну зи мурад дэтхэнэ еджапIэми интернет Iэмалхэр нэхъри зыубгъуауэ къыщагъэсэбэпын хуейщ.
  • Абы и лъэныкъуэкIэ КъБКъУ-м и лэжьыгъэр екIуу зэтеубла зэрыхъуар къигъэлъэгъуащ республикэм и еджапIэхэр дистанционнэ Iэмалым щыхуэкIуам: openkbsu интернет-платформэм щрагъажьэри, ехъулIэныгъэкIэ еджэгъуэ илъэсыр и кIэм нагъэсащ. Апхуэдэу, ди зэманым нэхъ зыщIэупщIэ IэщIагъэлIхэр щагъэхьэзыру илъэс къэс университетым унэтыныгъэщIэхэр къыщызэIуах.
  • Щоджэн Iэминат.