ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэ адыгэ бзылъхугъэ усакIуэ

2020-06-18

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт и гуащIэмкIэ хузэфIэкIащ лъэпкъ литературэм и тхыдэм дыщэпскIэ тхауэ и цIэр къыхинэн. Фоусэт и IэдакъэщIэкI купщIафIэхэр щызэхуэхьэсауэ тхылъ щэщIым щIигъу дунейм къытехьащ, абыхэми езы усакIуэ бзылъхугъэм и гуащIэми щытхъу псалъэхэр цIыху куэдым хужаIащ. Къимылэжьауэ абыхэм зыри яхэткъым жыпIэми, пцIы лъэпкъ хэлъкъым.

  • Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур, илъэс 18 и ныбжьу. Кыщпэк къуажэ, 1943 гъэ

  • УсакIуэм и тхыгъэхэм дахэу къыщыIуэтащ цIыхухэм я гупсысэр, я гуращэхэр, я лIыхъужьыгъэр, я IуэхущIафэхэр, абыхэм Балъкъэрым щигъэлъапIэр Хэкурщ, абы и бын псэемыблэжхэм я лIыгъэ-хахуагъэрщ, лъагъуныгъэм и лъэкIыныгъэрщ.
  • Щхьэхуэу утепсэлъыхьыну къалэжь темэ куэд къыщыIэта, куууэ узыгъэгупсысэ, цIыху гъащIэм щIыпIэ ин щызыубыд Iуэхугъуэ щхьэпэхэм я щхьэфэ иIэбэ и поэмэхэм. Абыхэм гъащIэм и лъэныкъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр сэтей къащI. ЖыпIэнурамэ, адыгэ усыгъэм зи къалэмыр жану хуэзыгъэлэжьа цIыхущ Балъкъэр Фоусэт.