ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-06-18

 • Къэбэрдейм и тхыдэм щыцIэрыIуэщ генерал-майор Даутокъуэ Заурбэч (1886 — 1919 гъгъ.; дунейм ехыжа нэужь, генерал-лейтенант цIэр къыфIащын хуейуэ унафэ къащтащ). Абы и гъащIэмрэ Япэ дунейпсо зауэм щызэрихьа лIыгъэмрэ теухуащ Чхеидзе Константин итха «Прометей и лъахэ» повестыр (ди газетым тетащ абы щыщ пычыгъуэхэр).

 • ЗэрызауэлI хахуэм нэмыщI, Заурбэч усакIуэуи щытащ. Ди деж къэсар (е зэкIэ хэIущIыIу хъужар) адыгэ щIалэм и зы тхыгъэщ. Ар итщ зи цIэ къитIуа тхылъым. А зы усэри щыхьэт тохъуэ Даутокъуэ Заурбэч и Къэбэрдей хэкумрэ къызыхэкIа лъэпкъымрэ фIыуэ илъагъуу зэрыщытам.
 •  Нобэ теддзэ усэр абы урысыбзэкIэ 1913 гъэм итхащ, анэдэлъхубзэм ар къригъэзэгъауэ щытащ Уэрэзей Афлик.
 • ДАУТОКЪУЭ Заурбэч
 • Си лъэпкъыр
 • Солъагъур пщIыхьэпIэ, пщIыхьэпIэ
 •  шынагъуэ,
 • Си щIыфэр дэтхытхыу къыстехьэу
 • техьэгъуэ…
 • КIыфI Iувым къыхокIри, къыхохьэ
 •  си пщIыхьым
 • Алъп шу абрагъуи къоувэ си пащхьэм.
 • Сышынэу соупщIыр: «Уэ хэтхэ уарей?»
 • Нэщхъейуэ къызоплъыр:
 •  «Сэращ Къэбэрдейр…»
 •  
 • ЙокIуэтыр си шынэр, Iэнкуныр сIэщIоху:
 • Адыгэм къыпэплъэр си нэгу
 • къыщIыхьэху,
 • Сегупсысыху адыгэпсэр щIэгызым,
 • И напэм, и щIыхьым къапэплъэ пщэдейм,
 • ЛъэмыкIыу, гузасэу си гущIэм зехуз.
 •  
 • СоупщIыр аргуэру: «Уэра Къэбэрдейр?
 • Кавказым и мэIуу иджыри къэсар,
 • Щхьэхуиту, мышынэу щIым тету есар?»
 • Аргуэру нэщхъейуэ:
 •  «Сэращ Къэбэрдейр…»
 •  
 • — Уи гъащIэ нэхур, Къэбэрдей,
 • Уи лъагъуныгъэр, лъыщIэж джатэр,
 • ХабзэфI хэлъахэр пасэрейм,
 • Уи лIыгъэр дэнэкIэ щыхэтыр?
 •  
 • Уи уэрэдыжьхэр, уи нарт лIыгъэр,
 • Нэпс гуащIэу напIэр щIэзысыкIыр,
 • ЩIалэгъуэ хъыжьэм и Iэлыгъэр
 • ДебгъэдзэжакIэ хьэрэкъуакIэ?
 •  
 • Бэвыгъэр зи нэщэнэ хьэсэр,
 • Уи къуршыпс уэрхэу къыпхуэIэсэр,
 • Губгъуэшхуэм хуиту щикъухьа
 • ХэкIуапщIэ куэдыр дэнэ пхьа?
 • Адыгэм къыддалъхуа зышыIэр,
 • Пхэлъа Iущыгъэр дэнэ щыIэ?
 • Къызэтена иджы ди хабзэр:
 • Нэхъыжьым, хьэщIэм хуэтщI нэмысыр?
 •  
 • Щыхэтыр дэнэ лIым и псалъэр?
 • Зэкъуэшыныгъэ щапхъэ пщалъэр?
 • ШыгъупIастэм и пщIэр ягъэину,
 • Хъуэхъу дахэр щыIу адыгэ Iэнэр?
 •  
 • А псори мы дуней емынэм
 • Иужьыгуу, гум щыжеижа,
 • Уи фIэщ мыхъужу уи къэкIуэнур,
 • Мы гъащIэм укъыхэнэжа?
 •  
 • ПлъэкIыну, тхыдэм птелъ и щIыхуэм,
 • ЗыпхуэмыIэту, плIэр иухуэу,
 • КъыхэмыщтыкIыу уи гур, уи псэр
 • Иджы зепхьэну адыгэцIэр?
 •  
 • … Губжьауэ шу уардэм жэуап къызидзар,
 • Блэ фIыцIэ шэрэзу, си гущхьэм пхидзащ.
 • АрщхьэкIэ згъуэтыжщ дэрэжэгъуэ
 •  щIэрыщIи,
 • Мы си гум къеуэн щIидзэжащ
 •  мащIэ-мащIэу:
 •  
 • — Сабийуэ псэ махэ, щхьэ уи гум ихуа
 • Си лъэпкъым игъащIэм псэукIэу иIар?
 • Щхьэ уигу IэщIэхуа — зыхъумэжым
 •  зи хэкур
 • Ахърэтым къыщожьэ жэнэтым и жьэгур.
 •  
 • Сыт щыгъуи мы псалъэхэр уи гум игъэлъ,
 • А псалъэхэр ныпу лIыхъужьым IэщIэлъщ:
 • «Шууейм и нэмысыр, и щIыхьыр зыIэтыр
 • И Хэку къихьа бийм иращIэкI
 •  къэзэуатырщ».