ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лышх уз зыпкърытхэм щеIэзэну диспансерым и ухуэныгъэм щIадзэжынущ

2020-06-16

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ лышх уз зыпкърытхэм щеIэзэн папщIэ Налшык къалэм къыщрагъэжьауэ щыта диспансерым и унэр щащI щIыпIэм.

  • А унэр ухуэныр къызэтрагъэувыIауэ щытащ 2013 гъэм. Апхуэдэу щытми, лышх узыр зыпкърытхэм щеIэзэну IуэхущIапIэхэм республикэр хуабжьу хуэныкъуэщ. Аращи, а ухуэныгъэшхуэр и кIэм нэгъэсыныр къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщу, къару псори абы ехьэлIэн хуейуэ къилъытащ республикэм и Iэтащхьэм.
  • Апхуэдэ IуэхущIапIэхэр щащIкIэ зытетын хуей ухуэныгъэ, медицинэ мардэхэм 2013 гъэ лъандэрэ хэпщIыкIыу захъуэжащ. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек пщэрылъ зэращищIам ипкъ иткIэ, республикэм Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэр а проектым хэплъэжащ икIи къэрал экспертизэм ягъэхьащ. Зэман гъунэгъум тхылъхэр къаIэрыхьэжыну поплъэ, абы ухуэныгъэм щIадзэжынымкIэ Iэмал къитынущ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм апхуэдэуи зригъэлъэгъуащ КъБР-м и Лъэпкъ музейм и унэм щекIуэкI зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр. Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэмирихьэлIэу абы къыщызэIуахынущэкспозицэщIэр.