ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жьындуужь

2020-06-16

 • Зы щIалэ гуэр псэут, мы дунейм къуалэбзууэ тетым я бзэр къыгурыIуэу. А щIалэм и фызым кIытэ игъэгъуну трикIутат. КIытэм бзухэр бгъэдэтIысхьауэ ящыпырти, бзуухъур къэпсалъэри:

 • — Зыр жьэдэвдзи тIур ефтхъух, — жиIащ.
 • Ар щIалэм зэхищIыкIри,  дыхьэшхащ. Щыдыхьэшхым, и фызыр къэгубжьащ:
 • — Сыт щхьэкIэ укъысщыдыхьэшха? — жиIэри.
 • — Уэ сыпщыдыхьэшхакъым, сэ сыщIэдыхьэшхар  мо бзуухъум жиIар аращ! — щыжиIэм, фызыр къэпсэлъащ:
 • — Иджыпсту къуалэбзууэ щыIэм я цыпэ зырыз къысхухэпчу щхьэнтэ  сымыщIмэ, сылIэнущ!
 • ЩIалэр къэгузавэри, къызэхуигъэсащ дамэ зытету щыIэр. Жьындуужьыр зыкъомкIэ къакIэрыхуауэ къыщысым, щIалэр еупщIащ:
 • — Сыт алъандэрэ укъыщIэмыкIуар? — щIэупщIащ.
 • Жьындури къэпсалъэри, жэуапыр иритащ:
 • — Сэ сыкъыщIыкIэрыхуаращ, мывэмрэ вагъуэмрэ зэпэзбжырти, абы сыкъигъэгуващ, — ет жэуап.
 • — НтIэ,  дэтхэнэр нэхъыбэт?
 • — Мывэр нэхъыбэт! — жиIащ.
 • — ИтIанэ-щэ?
 • — ИтIанэ лIамрэ  псэумрэ зэпэзбжат.
 • — НтIэ,  абы дэтхэнэр нэхъыбэт?
 • — Абы лIар нэхъыбэу къэслъытащ! — жиIащ.
 • ЩIалэм идакъым:
 • — Ар пэжкъым! — щыжиIэм, жьындур къэпсалъэри:
 • — Ар зи щхьэр зымыгъэпсэужыф псори лIам хэзбжати аращ, — пищащ. 
 • — ИтIанэ-щэ? — жиIэри, щIалэ гуэрыр жьындум еупщIащ.
 • — ИтIанэ лIымрэ фызымрэ зэпэзбжат.
 • — НтIэ,  дэтхэнэр нэхъыбэт?
 • — Фызыр нэхъыбэт.
 • — Ар дауэ хъун? — жиIэу щIалэм щимыдэм, жьындур къэпсалъэри:
 • — Ари зи фыз едаIуэ псори  бзылъхугъэхэм  яхэзбжауэ арат, — щыжиIэм, щIалэр зыщIэгупсысыжри,  зыци къыхимычу иутIыпщыжащ.
 • Ауэ щыхъум, къуалэбзууэ щыIэм я цым щыщ къыхезымыгъэча жьындур губзыгъащэу  къалъытэри, и лъакъуэр ятхьэщIыну унафэ ящIауэ дамэ зытет псоми ятхьэщIырти, зыгуэр къэпсалъэри жиIащ:
 • — Мы жьындум и лъэгур сыту щабэ.
 • НэгъуэщI зыгуэри къэпсалъэри:
 • — И лъэгум хуэдэу игури щабэщ абы! — щыжиIэм, жьындур шынэри пабжьэм хэтIысхьэжащ. Аращ жэщу фIэкIа махуэу ар дунейм къыщIытемыхьэри.
 •  
 • ГЪУКIАКЪУЭ   Идар.