ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тыкуэнхэр къапщытэ

2020-06-16

  • Бахъсэн щIыналъэ администрацэм, «Роспотребнадзор»-м, волонтёрхэм къапщытащ щIыпIэм щылажьэ тыкуэнхэр санитар жыпхъэхэм зэрытетыр.

  • Ахэр щыIащ Ислъэмей, ХьэтIохъущыкъуей, Зеикъуэ къуажэхэм дэт тыкуэнышхуэхэм.
  • Абыхэм антисептикхэр къызэрыщагъэсэбэпым, нэкIуIупхъуэхэр щэхуакIуэхэм зэраIулъым щыкIэлъыплъащ.
  • «Дэ дызыкIэлъыплъыр тыкуэнтетхэм я лэжьыгъэм и закъуэкъым, атIэ щэхуакIуэхэм коронавирус уз зэрыцIалэр къапкърымыхьэн папщIэ Iэмалхэр къызэгъэпэщауэ щытыным дыхущIокъу. Иджыпсту къагъэува жыпхъэхэм дытетын хуейщ, псом хуэмыдэу нэкIуIупхъуэ пIумылъу тыкуэнхэм, цIыху куэд щызэхуэсхэм ущIыхьэ хъунукъым», — жиIащ Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ ПщыукI Мухьэрбий.
  • IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, сату щIыпIэхэм я нэхъыбэр къыхуагъэув жыпхъэм тету мэлажьэ.
  • Улымбащ  Лерэ.