ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тезыр

2020-06-16

 • Аслъэн и анэ Iэминат жьыуэ джэдхэр къыщIигъэкIри, щыкъун яритащ. А джэдхэм зы адакъэжь яхэтт. Адакъэжьыр, джэдхэм я хъуреягъыр къиуфэрэзыхьурэ, и макъ къызэрихькIэ Iуэрт.  А Iуэ макъым Аслъэн игъэжейртэкъым. Щымыхъужым щIалэ цIыкIур къэтэджащ. ЩIэкIщ, пхъэкъутапIэмкIэ кIуэри, зы баш кIэмщхьэмыжьыфI къищтащ. Къищтэри, адакъэжьыр ирихужьащ. Адакъэри бзаджэжь гуэрти, Аслъэн зытригъэгушхуащэртэкъым. ЗыкъригъэзэкIыурэ къыжьэхэлъэрт. Апхуэдэ зэ къыжьэхэлъэгъуэм адакъэ лъэбжьанэ папцIэхэм Аслъэн и нэкIур фIыуэ къратхъыхащ. ЩIалэ цIыкIум башыр хыфIидзэри, гъуэгыу пщэфIапIэм щIэлъэдащ:

 • — Мамэ! Мамэ!
 • — Сыт къэхъуар, си нэху цIыкIу?! — къэгузэващ анэр.
 • — ЗыстхьэщIыну сыщIэкIати, адакъэжьыр къалъэри, си нэкIур къритхъыхащ, — Аслъэн езыр япэ адакъэм зэрыщыхьар къыхигъэщакъым.
 • — Умыгъ, си щIалэ. Уи адэр къыдыхьэжмэ, сэ а адакъэм хуэфIыр ирезгъэщIэнщ, — и къуэр игъэундэIужурэ, Iэминат щIалэм и напэр хуитхьэщIыжащ.
 • ШэджагъуэхуегъэзэкIыу Аслъэн и адэ Хьэсэн къыдыхьэжащ. Анэр адэм хуэтхьэусыхащ икIи лажьэ зимыIэ адакъэр фIригъэгъэжащ.
 • Адакъэр фIагъэжауэ щилъагъум, Аслъэн цIыкIу пцIы зэриупсам хущIегъуэжат, ауэ сыт и Iэмалыжт?!
 • Аслъэнхэ я гъунэгъу Лидэ псори къызэрекIуэкIар илъэгъуауэ къыщIэкIащ. Адакъэр щыфIагъэжым, хъыджэбз цIыкIум, хуэмышэчыжу, Iуэхум и пэжыпIэр Хьэсэн хуиIуэтэжащ.
 • Адэр пщэфIапIэм щIыхьэжщ, и къуэр къриджэри игъэтIысащ:
 • — Аслъэн, иджы пэжыр къызжеIэт. Сыт адакъэм уи нэкIур къыщIритхъар?
 • Адэм и нэщхъыр зэрызэхэуфар щилъагъум, Аслъэн къыгурыIуащ и пцIыр къызэрыщIэщар икIи и пэжыпIэр къиIуэтэжащ.
 • — Тезырышхуэ къэблэжьащ, Аслъэн, а тезырри птеслъхьэн си гугъащ. Ауэ уэ езым зытеплъхьэжащ ар: пцIы зэрыбупсар уигу къэкIыжыху, уи напэм утеукIытыхьыжынущи, абы нэхъ тезырышхуэ сэ къысхуэгупсысынукъым.
 • АБЫТIЭ Iэс16ажэ.