ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъ  медицинэмкIэ  палатэм  и  президент  Рошаль  Леонид: Конституцэм  халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр и лъабжьэу узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и къэкIуэнур дывгъэубзыху

2020-06-09

  • — Узыншагъэр хъумэн IэнатIэм и зэхэлъыкIэр икIи унэтIыныгъэ псоми я къалэныр зэрыдубзыхуным дыхущIэкъуащ, хэт сыткIэ жэуап ихьми къыдгурыIуэн папщIэ. Правительствэр, УФ-м и субъектхэр, хэгъэгухэр, муниципальнэ къызэгъэпэщыныгъэхэр, нэгъуэщIхэри къызэщIедгъэубыдэу. Мыхьэнэшхуэ иIэщ цIыхухэм        я узыншагъэмкIэ яхь жэуаплыныгъэмкIэ упщIэхэр зэрызэхэдгъэкIами медицинэ дэIэпыкъуныгъэм и фIагъымрэ ар цIыхухэм хуиту ягъуэтынымкIэ къэралым ихь жэуаплыныгъэр зыхуэдэр къызэрыдгъэлъэгъуами.

  • — ГъащIэ узыншэ ехьэкIыным теухуа Iуэхур къызэгъэпэщыныр хабзэкIэ щIэгъэбыдын хуейуэ ара-тIэ? Ар Iэмалыншэу зэрыщытыр цIыхухэм къагурыIуэркъэ? Хьэмэрэ ар цIыху къэс и щхьэ Iуэхуу щыткъэ?
  • — Си гугъэмкIэ, къагурыIуэркъым. Сэ сызэреплъымкIэ, гъащIэ узыншэ ехьэкIыныр — ар къэралым и нэIэ щIэтын хуей Iуэхущ, абы щхьэкIэ щытыкIэ тэмэм къахузэригъэпэщу. Апхуэдэ дыдэуи дэтхэнэ       зы цIыхуми абы гулъытэ  хуищIыпхъэщ.
  • — Пандемием медицинэм щыIэ гугъуехь куэдыр наIуэ къищIащ.
  • — Сэ сызэрегупсысым-кIэ, узыншагъэр хъумэн IэнатIэм и къэкIуэнур а Iуэхум къыхэтха дерсхэр и лъабжьэу ухуэн хуейщ. Пандемием гу зылъыдигъэта ныкъусаныгъэ псори абы къыхэтлъытапхъэщ. Сэ икъукIэ сыхуейт а зэхъуэкIыныгъэхэр зэрыхъукIэ нэхъ псынщIэу къэтщтэну.
  • — Уэ дауэ уеплърэ, иджыпсту дызэрыт щытыкIэм IэIэтыр егъэкIуэкIыныр шынагъуэншэ?
  • — НтIэ. Иджыпсту щытыкIэр къыщхьэщокI мазэ ипэкIэ дызэрытам. ЖыпIэ хъунущ языныкъуэ хэгъэгухэм эпидемиер нэхъ къыщытIэсхъауэ. Шэч къытесхьэркъым, зыхуеину шынагъуэншагъэр къызэдгъэпэщмэ, IэIэтыр зэредгъэкIуэкIыфынум.
  • Зыгъэхьэзырар  ЩхьэщэмыщI  Изэщ.