ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къыхэхъуар мащIэкъым

2020-06-09

  • КъБР-м Коронавирусым зыщиубгъуным пэщIэтынымкIэ Оперативнэ штабым къызэритымкIэ, мэкъуауэгъуэм и 8-м ирихьэлIэу тест IэмалкIэ къэхутэныгъэу мин 55-рэ 608-рэ ирагъэкIуэкIащ (иужьрей жэщ-махуэм — 1494-рэ).
  • COVID -19 узыфэр зиIэу къахутахэр псори зэхэту 3424-рэ мэхъу (зы жэщ-махуэм 76-рэ къахэхъуащ).

  • Сымаджахэм ящыщу хъужащ цIыху 1649-рэ (иужьрей жэщ-махуэм — 24-рэ). Узыфэр къызэрежьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы илIыкIар цIыху 33-рэ  мэхъу.
  • Сымаджэщхэм мы зэманым цIыху 1051-рэ щIэлъщ. Абыхэм ящыщу реанимацэхэм сымаджэ 62-рэ щы-         Iэщ. Унэм деж дохутырхэр я узыншагъэм щыкIэлъоплъ цIыху 2195-м, амбулаторнэу зэIэзэхэр цIыху 754-рэ мэхъу.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ
  • и министерствэм и  пресс-IуэхущIапIэ.