ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хабзэ Нэхъыщхьэм зэхъуэкIыныгъэ хуей?

2020-06-06

  • 2020 гъэм и пэщIэдзэм Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыхилъхьащ УФ-м и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн хуейуэ. Абы щытепсэлъыхьащ къэралым и хэгъэгу псоми, къэрал къулыкъущIэхэри, жы­лагъуэ лэжьакIуэхэри яхэту. Арыншауи хъунутэкъым, ар тхыдэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэшхуэщ.
  • Ягъэхьэзыра зэхъуэкIыныгъэхэм къы­щалъытащ цIыхубэм я еплъыкIэхэм­рэ гупсысэхэмрэ. Абыхэм ­къыхалъхьахэр гу зылъытапхъэ защIэщ: сабийхэмрэ зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ яхуэсакъын, псоми я зэхуэдэ, фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэ, пщIэ зиIэ лэжьыгъэ IэнатIэ, къэралыгъуэ лъэщ, псэукIэ зэгъэ­пэща къызэгъэпэщын, нэгъуэщIхэри.

  • Конституцэм теухуа IэIэтым зыхуэгъэ­хьэзырыныр къызэтрагъэувыIакъым ­пандемием дызэригъэува щытыкIэ ­гугъу­ми, сыт хуэдизу лъэпощхьэпо ину дэркIэ щытами. Псом я дежкIи гурыIуэ­гъуэщ Хабзэ Нэхъыщхьэм халъхьэ зэ­хъуэкIыныгъэхэр цIыхубэм я ­дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэу зэрыщытыр. Нобэрей ­гъащIэм и шэсыпIэу плъытэ хъунущ ахэр.
  • Дэ къыдгуроIуэ, дызэрыхуа кризисым и лъэужьыр псынщIэ дыдэу зэримыухынур, гугъуехь куэд адэкIи къызэрытпэщылъыр. Ауэ пIалъэ кIэщIым къриубыдэу дэ, псалъэкIэ мыхъуу, IуэхукIэ зыр адрейм дыдэIэпыкъужыфу, ди бийм дызэкъуэту дыпэщIэувэу зедгъэсащ. Иджыпсту псори зэлъытар ­дэращ, ди зэ­къуэтыныгъэрщ.
  • — Сэ хьэкъыу си фIэщ мэхъу жылагъуэ зэщIэхъееныгъэхэмрэ коммерцэ Iуэхум емыпха зэгухьэныгъэхэмрэ къыхуагуп­сыса IэмалыщIэхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ ­ятеухуауэ Конституцэм халъхьа зэхъуэ­кIыныгъэхэр хуабжьу сэбэп зэрыхъунур, — жеIэ СССР-м и цIыхубэ артист Темыр­къан Юрий. — Сыт граждан жылагъуэр зи­щIы­сыр? Ар дэращ, Урысейм щыпсэу цIыхубэрщ. Къэралым къыщыхъу-къы­щыщIэхэр къызыфIэIуэху, абы и зыу­жьыныгъэм хуэпабгъэ, ефIэкIуэныгъэм зи гуащIэрэ къарурэ хэзылъхьэ дэращ жылагъуэ хъужыр.
  • Граждан жылагъуэр — Урысейм щыщыIэ гъащIэр езы­гъэфIэкIуэну жэрдэм зиIэ, абы и цIыхухэм ядэIэпыкъуну сыт щыгъуи хьэзыр, псэукIэр нэхъ тынш ящIыну лажьэ цIыху гупыр зэщIэзыгъэуIуэ, мылъку­ къегъэ­щIы­ным емыпха зэгу­хьэныгъэхэрщ.
  • Си щхьэкIэ, мыхьэнэшхуэ изот, ди ­гъащIэм щынэхъыщхьэ а зэгухьэныгъэхэр къэрал политикэр ухуэным хэ­лэ­жьыхьыну Iэмал яIэ зэрыхъунум. Иджы къэралым ипщэ къыдохуэ коммерцэм емыпха а зэгухьэныгъэхэм къэрал по­литикэр щаубзыхукIэ хэтыныр къахузэригъэпэщыныр. А зэгухьэныгъэхэм хэт цIыху гумызагъэ­хэрщ цIыхубэм я гугъуехьхэр зыщIэри, къэзыгъэнэ­Iуэфри, хэ­кIыпIэхэр къэзыгъуэтыфри, ар къэрал къулыкъущIэхэм я деж нэзыхьэсыфри.
  • Къэбарт Мирэ.