ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УсакIуэ уахътыншэ Пушкин Александр нобэ къыщалъхуа махуэщ

2020-06-06

  • Илъэс къэс мэкъуауэгъуэм и 6-м ягъэлъапIэ Пушкиным и уры­сейпсо махуэр. Абы къэ­рал мыхьэнэ етыным ехьэлIа унафэр Урысей Федерацэм къы­щащтауэ щытащ 1997 гъэм, усакIуэшхуэр къы­зэ­ралъ­хурэ илъэс 200 щрикъум ипэ къихуэу. УФ-м и Президентым и жэрдэмкIэ, 2011 гъэм щегъэ­жьауэ илъэс къэс мэ­къуауэ­гъуэм и 6-м ягъэлъапIэ Уры­сыбзэм и махуэри.
  • Совет зэманым щыгъуэ зэ­рыхабзэу щытауэ, абы ирихьэлIэу цIыхушхуэ щызэхуос Пушкиныр къыщалъхуа Михайловскэ къуажэм, абы и цIэр зезыхьэ Iуащхьэхэм деж, уса­кIуэм и IэдакъэщIэкIхэм къы­зэ­реджэм едэIуэн папщIэ. Ап­хуэдэуи дэнэ щIыпIи щокIуэкI усакIуэм и гъащIэмрэ и гуа­щIэмрэ, урысыбзэм, урыс литературэм теухуа пшыхьхэр, щэнхабзэ зэIущIэхэр. Абыхэм хэтщ музыкант, актёр цIэ­рыIуэхэр, усыгъэм дихьэх нэхъыжьхэр, ныбжьыщIэхэр, шко­лакIуэхэр.
  • Урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъауэ къалъытэ Пушкин Александр и творчествэр, жыпIэнурамэ, дэтхэнэми къыд­догъуэгурыкIуэ. Я ныбжь, зэрыт дин, къызыхэкIа лъэпкъ емылъытауэ псоми къызэдащтэ, ягу ирохь абы и усэхэр, куэдым гукIэ зрагъащIэ. ЗэбдзэкIыну зэрыгугъум емы­лъытауэ, а Iуэхум зезыпщытхэр дуней псом и дэнэ щIыпIи щыбгъуэ­тынущ. Бзэ пщIы бжыгъэхэм ирагъэзэгъащ Пушкиным и усэ­хэм ящыщ куэд, нобэми абыхэм елэжьхэр щыIэщ.

  • И таурыхъхэр-щэ?! Дуней хъэрпшэрым ухашрэ псысэм и лъахэм укъыщагъэхутэу, абыхэм щIамыпIыкIа сабий къэ­гъуэтыгъуейщ. Уеблэмэ, тхылъ емыджэф цIыкIухэри дахьэх, апхуэдизкIэ сабиипсэм пэгъу­нэгъуу тха хъуащи.
  • Пушкин Александр Кавказым тIэунейрэ щыIащ: 1820, 1829 гъэхэм. Япэу къыщыкIуам зэрымыщIэкIэ къыщыхутауэ жы­пIэ хъунут, зригъэлъэгъуари Кавказым и Псы хущхъуэхэм я закъуэт. Ди щIыналъэм и дахагъэмрэ и цIыхухэмрэ дахьэ­хагъэнти, етIуанэу къытригъэ­защ, ди щIыналъэмрэ Тырку къэралыгъуэмрэ щызэпыхьэ щIыпIэм нэси къызэхикIухьащ. Пушкиныр къамылъху ипэкIи Кавказыр зэрыщыIэр ящIэрт, шэч хэмылъу, ауэ адрей усакIуэхэм ди щIыпIэ дахэр къахузэIузыхауэ къэплъытэ хъунур аращ. АпхуэдизкIэ дахащэу, узыIэпишэу щIыуэпсри щыпсэу цIыхухэри къигъэлъэгъуати, абы и творчествэм щыгъуазэхэр Кавказым къыхуеIэ хъуащ.
  • Ди щIыналъэм къыщызэ­щIэ­рыуа и гупсысэхэм къыхэкIыу Пушкиным и Iэдакъэ къыщIэкIащ, псалъэм папщIэ, «Кав­казс­кий пленник», «Тазит» поэ­мэ­хэр, «Кавказ», «Обвал», «Подражание Корану», «Путешествие в Арзрум», «На холмах Грузии», «Не пой, красавица, при мне…», «Монастырь на Казбеке», нэгъуэщIхэри. Къэ­ра­лы­щIэ, ипэкIэ имыщIа щIы­уэпс гъэщIэгъуэн къицIыхуауэ къилъытэрт усакIуэм, Кавказым щыпсэу цIыхухэр адрейхэм къыхэзыгъэщхьэхукI щхьэхуитыныгъэми зыщигъэнщIыртэкъым.
  • УсакIуэр псэущ абы и IэдакъэщIэкIхэр цIыхухэм зэIэпахыху, еджэху. АтIэ Пушкиным и усэхэр, ар къызэралъхурэ илъэс 221-рэ ирикъуами, зэи жьы ­хъуркъым, сыт зэманми пэджэжу, сыт хуэдэ цIыхупсэми лъэIэсу апхуэдэщ.
  • ИСТЭПАН  Залинэ.