ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щаухуэнущ спорт объект 33-рэ

2020-06-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеозэпыщIэныгъэм и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, ­КъБР-м спортымкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Хьэсанэ Ислъам зэIущIэ дригъэкIуэкIащ.
  • Республикэм и Iэтащхьэр едэIуащ спортым зиу­жьы­нымкIэ КъБР-м иджыпсту щыщыIэ щытыкIэмрэ «Демография» лъэпкъ проектым хыхьэ «Спортыр — гъащIэм и мардэщ» щIыналъэ проектыр гъэзэщIа зэры­хъумрэ.
  • Къапщтэмэ, Хьэсанэ Ислъам жиIащ «Демография» лъэпкъ проектым и щIыналъэ Iыхьэм ипкъ иткIэ объект 33-рэ (физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексу 5-рэ губгъуэ ухуэныгъэхэу 28-рэ) яухуэн, спорт инвентархэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ къащэхун папщIэ зэгурыIуэныгъэу 3 аргуэру зэрызэращIылIар. Къэралым къиутIыпщ мылъкур трагуэшащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм, ­КъБР-м Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм, республикэм и муниципалитетхэм ирагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм.

  • Апхуэдэу, 2020 гъэм къриубыдэу Къэщкъэтау щызэфIагъэувэнущ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комп­лекс, Налшык, Бахъсэн, Прохладнэ къалэхэм, Бахъсэн, Лэскэн, Май, Тэрч, Аруан, Шэрэдж, Iуащхьэмахуэ щIыналъэхэм щаухуэнущ унэтIыныгъэ зыбжанэ зиIэ щыджэгу щIыпIэхэу 25-рэ, спорт-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ сабий комплексхэр хэту. КъищынэмыщIауэ, Май муниципальнэ щIыналъэм папщIэ IэрыщI футбол губгъуэм и алэрыбгъур къащэхунущ.
  • Федеральнэ мардэхэм тету олимп, паралимп, сурдолимп спорт лIэужьыгъуэ нэхъыщхьэхэм щыхуагъэхьэзыр IуэхущIапIэ 44-м папщIэ спорт Iэмэпсымэхэр къащэхун пап­щIэ къэрал зэгурыIуэныгъэхэр иращIылIащ. Абы ищIы­Iуж­кIэ, КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и мурадщ спорт-технологие Iэмэпсымэрэ хьэпшыпу комплектитI ­къищэхуну, спорт утыку цIыкIухэр къызэригъэпэщын ­папщIэ.
  • КIуэкIуэ Казбек пщэрылъ ящищIащ Iуэху кърахьэжьахэр зэрекIуэкIымрэ спорт ухуэныгъэхэм я щытыкIэмрэ сыт щыгъуи я нэIэ трагъэтыну.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.