ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2020-06-06

 • Мэкъуауэгъуэм и 6,
 • щэбэт
 • Гуэлхэр, псыхэр гъэкъэбзэным и дунейпсо махуэщ
 • Урысыбзэм и махуэщ. Ар ООН-м Жылагъуэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ и департаментым и жэрдэмкIэ ягъэуващ 2010 гъэм, УФ-м щагъэлъапIэ 2011 гъэм къыщыщIэдзауэ. Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм нэхъ къигъэсэбэп бзихым ящыщщ урысыбзэр, инджылызыбзэм, хьэры­пыбзэм, испаныбзэм, китаибзэм, фран­джыбзэм яхуэдэ дыдэу.
 • Пушкиным и махуэр Урысейм щагъэлъапIэ. 1799 гъэм къалъхуащ урыс усакIуэ, тхакIуэ щэджащэ Пушкин Александр.

 • Украинэм журналистым и махуэр щагъэлъапIэ
 • Къэзахъстаным и Финанс полицэм и махуэщ
 • Швецием и Ныпым и махуэщ
 • Швейцарием лъагъуныгъэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • 1882 гъэм США-м щыщ Сили Генри электрокъарукIэ лажьэ ету къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ иратащ.
 • 1922 гъэм цIыхубэ комиссархэм я советым и унафэкIэ къызэрагъэпэщауэ щытащ литературэмрэ тхылъ къыдэзыгъэкI IуэхущIапIэхэмрэ я управленэ нэхъыщхьэр (Главлит). Къэ­ралым 1990 гъэхэм щекIуэкIа зэ­хъуэкIыныгъэхэм я зэманым зэбграутIыпщыкIыжауэ щытащ.
 • 1922 гъэм къыдэкIыу щIидзащ «Крестьянка» литературэ-художественнэ журналыр.
 • 1944 гъэм етIуанэ фронтыр къызэ­Iуахащ.
 • 1945 гъэм «1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм и къару емыблэжу зэрылэжьам пап­щIэ» медалыр ягъэуващ.
 • 1957 гъэм къэралым щыяпэу Моск­ва «Детский мир» тыкуэныр къы­щы­зэIуахащ. Сабий хьэпшыпхэр щащэ апхуэдэ тыкуэнхэр къыкIэлъыкIуэ илъэсхэм щылажьэ хъуащ СССР-м и адрей къалэшхуэхэми.
 • 1992 гъэм Урысейм и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ Москва ­къалэм и Iэтащхьэу Лужков Юрий зэ­ригъэувым теухуа унафэм.
 • Нэмыцэ тхакIуэ цIэрыIуэ, Нобель и саугъэтыр 1929 гъэм зрата Манн Томас къызэралъхурэ илъэси 145-рэ ирокъу.
 • «Спартак», «Гаянэ» балет цIэры­Iуэ­хэр, нэгъуэщI куэди зытха ермэлы композитор, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIы­хъужь, Совет Союзым и Къэрал саугъэтыр зрата Хачатурян Арам къызэралъхурэ илъэси 117-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Сталиным и цIэр зэрихьэу яту щыта саугъэтыр 1951 гъэм зыхуагъэфэща Пельтцер Татьянэ къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, егъэджакIуэ, СССР-м егъэ­джэныгъэмкIэ и лэжьакIуэ пажэ Апа­жэ Ахьмэд къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и акаде­мик, ГъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием и академик, УФ-м метеорологиемкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къалэ Хьэжбарэ и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Абыдэ Мусэ и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 26-рэ, жэщым градус 14 — 16 щы­хъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 7,
 • тхьэмахуэ
 • Ерыскъыпхъэхэр цIыхум и узыншагъэм дежкIэ шынагъуэншэу щы­тыным и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и мелиораторым и махуэщ
 • Алтай Республикэм и конституцэр къыщащта махуэщ
 • Къыргъызым и финанс, экономикэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Испанием щагъэлъапIэ Республикэм и махуэр
 • 1340 гъэм Голландием Роттердам къалэм и лъабжьэр щагъэтIылъащ.
 • 1498 гъэм Колумб Христофор ежьащ дунейр къызэхикIухьыну, иджы ещанэу.
 • 1732 гъэм Санкт-Петербург япэ ЩIымахуэ уардэунэм, пащтыхь гуащэ Иоанн ипхъу Аннэ хуаухуам, и лъабжьэр щагъэтIылъащ.
 • 1775 гъэм Колоние Зэгуэтхэм я цIэр Америкэм и Штат Зэгуэтхэр жиIэу зэрахъуэкIащ.
 • 1972 гъэм Москва щыщIадзащ шы­хэр зыщIэщIа гухэмкIэ цIыхухэр къы­щрашэкIыну гъущI гъуэгу ухуэ­ныр.
 • 1881 гъэм Пушкин Александр и ­фэеплъ Москва къыщызэIуахащ.
 • 1903 гъэм франджы щIэныгъэлI Кюри Пьер Берлин къалэм хэIущIыIу щищIащ полоний химие пкъыгъуэ­щIэр къызэрихутар.
 • 1919 гъэм Нью-Йорк япэу щекIуэ­кIащ автомобилыр зегъэкIуэным зэ­ры­хуэхьэзырыр къызэрапщытэ экзаменхэр.
 • 1936 гъэм КъБР-м Физкультурэмрэ спортымкIэ и республикэ комитет къы­зэрагъэпэщащ.
 • 1960 гъэм Сауд Хьэрыпым цIыхубзхэр хуит щащIащ щIэныгъэ зрагъэ­гъуэтыну.
 • 2008 гъэм Европэм футболымкIэ и чемпионатым щIидзащ. Ар Австри­емрэ Швейцариемрэ щекIуэкIащ ­мэкъуауэгъуэм и 7-м къыщыщIэдза­-уэ мэкъуауэгъуэм и 29 пщIондэ. Абы щытекIуауэ щытащ Испанием и командэ къыхэхар.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, РСФСР-м и цIыхубэ артист Собинов Леонид къы­зэралъхурэ илъэси 148-рэ ирокъу.
 • Дзэ къулыкъущIэ, Совет Союзым и Маршал, Совет Союзым и ЛIыхъужь Мерецков Кирилл къызэралъхурэ илъэси 123-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, усакIуэ-уэрэдус, драматург, актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Арканов (и унэцIэ дыдэр Штейнбокщ) Аркадий къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ­ирокъу.
 • Совет актрисэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ Лавровэ Татьянэ къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ макъ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ, драматург, АР-м щIыхь зиIэ и журналист Хъурмэ Хъусен и ныбжьыр илъэс 74-рэ ­ирокъу.
 • Тыркум щыщ адыгэ тхакIуэ, Нобель саугъэтым литературэмкIэ и лауреат 2006 гъэм хъуа Памукъ Орхьэн и ­ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Тэтэр Анатолий и къызэралъхурэ илъэс ­68-рэ ирокъу.
 • Урысей тхакIуэ Донцовэ Дарье и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Маршал Александр (и унэцIэ дыдэр Миньковщ) и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • Урысей теннисисткэ, 2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ (Бразилие) щекIуэкIа Олимп Джэгухэм щытекIуа Макаровэ Екатеринэ и ныбжьыр илъэс 32-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 27-рэ, жэщым градус 15 — 17 щы­хъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 8,
 • блыщхьэ
 • Хыхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ Социальнэ лэжьакIуэм и махуэр. 1701 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ хуэ­мыщIауэ псэухэм, сымаджэхэм, жьы хъуахэм щхьэегъэзыпIэ яхуэхъун унэхэр къызэIухыным теухуауэ. Уна­фэм къигъэувырт зи щхьэ сэбэп хуэмыхъужыф цIыхуипщI къэс зы якIэлъыплъу а унэхэм щылэжьэн ­хуейуэ. Абдеж къыщежьащ цIыхухэм социальнэу защIэгъэкъуэным хуэгъэпса IэнатIэр.
 • Карелие Республикэм и махуэщ. 1920 гъэм къызэрагъэпэщащ иджы­рей республикэм лъабжьэ хуэхъуа Карелие лэжьакIуэбэ коммунэр.
 • УнэлъащIэ зыщIым и махуэщ
 • 1786 гъэм дунейм щыяпэу Нью-Йорк и тыкуэнхэм морожнэ къыщIалъхьащ.
 • 1815 гъэм Польшэм и щIыналъэр, къанэ щIагъуэ щымыIэу, Урысей империем къыхагъэхьащ.
 • 1824 гъэм Канадэм щыщ Кашинг Ноа зэрыжьыщIэ машинэ къызэригупсысам щыхьэт техъуэ дэфтэр иратащ.
 • 1843 гъэм Урысейм и пащтыхь Николай Езанэм и унафэкIэ Урысейм щыщIадзащ Петербургрэ Москварэ зэпызыщIэну гъущI гъуэгур ухуэн. Абы куэдрэ «Николаевскэ гъущI гъуэгу» жаIэу еджащ, иджыпсту Октябрьскэ цIэр зэрехьэ.
 • 1869 гъэм США-м щыщ Макгаффи Айвз сабэщып зэрызэпкърилъ­хьам щыхьэт техъуэ тхылъ иратащ.
 • 1934 гъэм Женевэ Iэ щытрадзащ СССР-м, Румынием, Польшэм я къэ­рал гъунапкъэхэр зэраубзыхуам ­теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • 1940 гъэм хэIущIыIу ящIащ нептуний элементыщIэр къызэрахутар.
 • 1943 гъэм налшыкдэс интеллигенцэм фашистхэм я бийуэ пэкIу ирагъэкIуэкIащ.
 • 1946 гъэм Журналистхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1946 гъэм Инджылызым и къалащхьэ Лондон ТекIуэныгъэм и парад щекIуэкIащ, фашист Германиемрэ Япониемрэ ЕтIуанэ дунейпсо зауэм зэрыщыхагъэщIар ягъэлъапIэу.
 • 1958 гъэм СССР-м футболымкIэ и командэ къыхэхар япэу хэтащ дунейпсо чемпионатым.
 • 1966 гъэм СССР-м къыщызэрагъэ­пэщащ Тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я фэ­еплъхэр хъумэным хуэгъэпса зэгу­хьэныгъэр.
 • 1988 гъэм къащтащ «СССР-м коо­перацэм зыщегъэужьыным теухуа­-уэ» законыр. Абы хьэрычэтыщIэхэр я щхьэ хуэлэжьэжыну хуит ищIырт.
 • Урыс сурэтыщI Iэзэ, критик Крамской Иван къызэралъхурэ илъэси 183-рэ ирокъу.
 • Кхъухьлъатэзехуэ Iэзэ дыдэу щыта, Совет Союзым щэнейрэ и ЛIыхъужь Кожедуб Иван къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 • «ЩIэблэщIэ гвардие» щэхурылажьэ щIалэгъуалэ партизан зэгухьэныгъэр Краснодон къыщызэзыгъэпэщахэм яхэта, абы и унафэщIу щыта, Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр (хэкIуэдауэ) зыфIаща Кошевой Олег къызэ­ралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, Урысей артиадэм и лауреат, радиожурналист МахуэлI Хъаджэт къы­щалъхуа махуэщ.
 • Эверест къуршым тIэунейрэ дэкIа адыгэ бзылъхугъэ, КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэз Каринэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 — 28-рэ, жэщым градус 16 — 17 щы­хъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.