ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

1 КъБР* «Мир» канал

2020-06-06

 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ­хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.55 «Нарт хъыбархэр». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ ­зэ­хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Теплъэбэ Урысей». Къэзан къалэ (12+)

 • 8.35 «Къэрал цIыкIу» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 17.30 «Спорт ут цIыкIу». СССР-м бгы туризм спортымкIэ и мастер Гумаев Борис (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэб­зэкIэ) (6+)
 • 18.15 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Лъэхъэнэгъу». Музыкант Иуаз Тимур (12+)
 • 20.25 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 9
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Лъэхъэнэгъу». Музыкант Иуаз Тимур (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, ­Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Спорт ут цIыкIу». СССР-м бгы туризм спортымкIэ и мастер Гумаев Борис (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Сабийхэм я дуней» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.00 «Креатив-каникулы». Уэ­рэджыIакIуэ ныбжьы­щIэхэм я концерт (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 20.05 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Гугъуэтыж Му­тIа­либ. Урыху къуажэ (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 20.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист ПащIэ Ахьмэд теухуа телеочерк (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Зэманым декIуу» (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Гугъуэтыж МутIалиб. ­Урыху къуажэ (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 7.10 «Зэманым декIуу» (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и ­артист ПащIэ Ахьмэд теухуа телеочерк (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 9.00 «Сабийхэм я дуней» (балъ­къэрыбзэкIэ)
 • 9.20 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Макъамэм и дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Бгыхэмрэ мывэхэмрэ я ­лъахэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Телестудио»: адыгэбзэ. 66-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 «Макъамэ». Япэ Iыхьэ ­(ады­гэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Битокъу Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Ди хьэщIэхэр». Лъахэхутэ Акбаевэ Хьэлимэт (КъШР) (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Нэгумэ Шорэ адыгэ тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Битокъу Мухьэмэд (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Нэгумэ Шорэ адыгэ тхыдэм къызэрыхэщыр». Телефильм (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Макъамэ». Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Ди хьэщIэхэр». Лъахэхутэ Акбаевэ Хьэлимэт (КъШР) (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 64-нэ дерс (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Макъамэ». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «НэгъуэщI плъыфэхэр». ­Актрисэ ХьэхъупащIэ ФатIимэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Хабзэм къезэгъ упщIэ». 
 • 20.10 «КъэфакIуэ». КъБАССР-м и цIыхубэ артист Соттаев Къэнщауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «ЕхъулIэныгъэ». «ROYAI RUSSEII» Лондон университетым и студент Къанокъуэ Альберт (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Мывэм къытекIа жыг» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 12
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «КъэфакIуэ». КъБАССР-м и цIыхубэ артист Соттаев Къэнщауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Хабзэм къезэгъ упщIэ». (12+)
 • 7.00 «Мывэм къытекIа жыг» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр. Черкасский Дмитрий (12+)
 • 8.40 «ЕхъулIэныгъэ». «ROYAI RUSSEII» Лондон университетым и студент Къанокъуэ Альберт (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Щхьэусыгъуэ зиIэ интервью». УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Соколкин Юрий (12+)
 • 16.45 «Концерт». КъБР-м и Музыкэ театрым и хорым и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.30 «ГъащIэ гъуэгу». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Къамбий Мухьэб теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 18.25 «Зэчиймрэ Iэп­щIэ­лъап­щIагъэмрэ». УФ-м гъуаз­джэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Рахаев Исмэхьил (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Езым и дуней». Гыллыев Хъусей (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 «Си Хэку». Урысейм и МВД-м уэрэдымрэ къа­фэмкIэ и ансамблым и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 20.45 Нобэ — Урысейм и махуэщ. «Зэманымрэ тхыдэмрэ» (12+)
 • 21.10 «Реформатор». Черкасский Владимир. Телефильм (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 Кулиев Къайсынрэ Пастернак Борисрэ зэхуатха тхыгъэхэр (12+)
 • 6.45 «ГъащIэ гъуэгу». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Къамбий Мухьэб теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Зэчиймрэ IэпщIэлъап­щIагъэмрэ». УФ-м гъуаз­джэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Рахаев Ис­мэхьил (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Чемпионхэр». Продуновэ Еленэ (12+)
 • 8.50 «Концерт». КъБР-м и Музыкэ театрым и хорым и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Си Хэку». Урысейм и МВД-м уэрэдымрэ къа­фэмкIэ и ансамблым и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.50 «Билляча». Сабийхэм пап­щIэ нэтын (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (6+)
 • 18.15 «Хьэндырабгъуэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэб­зэкIэ) (6+)
 • 18.45 УэрэджыIакIуэ Абэнокъуэ Рустам и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 19.20 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Бакулевым и цIэр зэрихьэу Москва дэт, Гулъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и дохутыр Къэнэмэт Теймураз (16+)
 • 19.50 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Си гукъэкIыжхэр». Дунейпсо Арт комитетым и тхьэмадэм и къуэдзэ ­Бейтыгъуэн Iэуес (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.10 IэпщIэлъапщIэ ­Текеев  Къаплъэн (балъ­къэрыб­зэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 14
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Си гукъэкIыжхэр». Дунейпсо Арт комитетым и тхьэмадэм и къуэдзэ Бейты­гъуэн Iэуес (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50«КъэкIуэнур нобэм пы­-щIащ». Бакулевым и цIэр зэрихьэу Москва дэт, Гу­лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и дохутыр Къэ­нэмэт Теймураз (16+)
 • 7.20 «IэщIагъэлI». IэпщIэлъапщIэ Текеев Къап­лъэн (балъкъэ-рыбзэкIэ) (12+)
 • 7.50 «ХъыбарыщIэхэр» (балъ­къэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.05 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.30 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (ады­гэб­зэкIэ) (12+)
 • 16.00 «ТегъэщIапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.30 Жеребцов Владимир. «Къуршым адэкIэ дзэлыр щопыхьэ». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и спектакль (балъ­къэ­рыб­зэкIэ) (12+)
 • 17.55 УэрэджыIакIуэ Абэнокъуэ Рустам и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 19.35 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УзэщIакIуэ ­Ботэщ Ибрэхьим (12+)
 • 20.10 «Псэм и лъахэ». УсакIуэ Тхьэ­зэплъ Хьэсэн (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Литературэм теухуа пса­лъэмакъ». УзэщIакIуэ Шаханов Басият (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)