ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Пшэм хэт унэм» сыщохьэщIэ

2020-06-06

 • «Эльбрус» тхылъ те­дзапIэм къы­щы­дэкIащ Ацкъан Руслан и тхы­лъыщIэ, «Пшэм хэт унэ» зы­фIищар. Абы щы­зэ­хуэхьэсащ усэхэр, поэ­мэ­хэр, новеллэ­хэр.
 • Тхылъыр къызэтезмых щIыкIэ абы и жинтым тет сурэтыр куэдрэ зэ­пэс­плъы­хьащ. Сыту куэдым ури­гъэгупсысрэ абы. Щхьэгъубжэ къэп­щIэнтIар къислъэ­щIыкIауэ сы­кIуэцI­рыплъ къысщыхъуат. Жэщ пшагъуэм къы­хэщ щиху уардэхэр, къыхэцIуукI нэху гуэрхэр, бгым тетрэ пшэми щыпэкIу унэр — а псори сыт щыгъуи си нэгу щIэта хуэдэт. Пшэм хэт унэм сыщыхьэщIэу фIэкIа пщIэнтэкъым.
 • Мис а гупсысэхэм сыхэту къызэтесхащ тхылъыр икIи занщIэу сыхэхуащ дуней гъэщIэгъуэныщэм. Усэ къэс зы гъащIэ псо хъу хуэдэт — гурыгъури, гурыщIэри, псэр зыгъэнщI гуфIэ­гъуэри щызэхэтт абы. Пэжыгъэмрэ цIыхугъэмрэ нэхъ IуагъэкIуэт щыхъуа мы зэманым умыгъэщIагъуэу къа­нэркъым Ацкъан Руслан и тхыгъэхэм хэухуэна гупцIанагъэмрэ къабзагъэмрэ. Ахэр уи гущIэм къонэ, нобэ щыщIэдзауэ гуапагъэ пщIэу упсэуну гукъыдэж къуат. Дахагъэ иджыри зэрыщыIэр уи фIэщ мэхъу.
 • Сэ куэд щIауэ фIыуэ солъагъу Ац­къан Руслан и усэхэр, ауэ мы тхылъым ихуа тхыгъэхэр куууэ къэспщытэну, зэпкърысхын схузэфIэкIыну хъункъым, ар зылъэкIынур литературэмкIэ критикхэрщ. Согугъэ гупсысэ нэхукIэ гъэнщIа мы тхылъым ущIызыIэпишэ щхьэусыгъуэр сэри зыхэсщIауэ.

 • Зэ IуплъэгъуэкIэ усакIуэ телъыджэм и тхыгъэхэм уатепсэлъыхьыну тыншу къыпфIэщIынущ. Ахэр фэрыщIагъын­шэщ, бзэ къызэрыгуэкIкIэ тхащ, абыхэм еджэгъуафIэщ. Ауэ, укъеджа нэужь, хуэмурэ къыппкърыхьэу щIе­дзэ зи гугъу сщIы тхыгъэхэм я щэхур, абыхэм къебэкI гурыщIэр, къабзагъэр, зэм уигъэпIейтейуэ, зэми уи псэр игъэтыншу. КъыбгурыIуэу щIыбодзэ а тхыгъэхэр хэмыту щытмэ уи гъащIэр нэхъ гурыфIы­гъуэншэ зэрыхъунур. Къыбдалъхуам ещхь мэхъу­хэр.
 • Апхуэдэ тхыгъэхэр къэбгъэщIын щхьэкIэ Тхьэшхуэр зэчийкIэ къып­хуэупсакIэ зэфIэкIыркъым. Абы теу­хуауэ Паскаль псалъэ шэрыуэ къи­гъэнащ: «Талант уи­Iэри хъарзынэщ, ауэ уемызэшыжуи улэ­жьэн хуейщ». А псалъэхэм щIапIыкIа хуэ­дэщ Ац­къаныр.
 • Мы зи гугъу тщIы тхылъым, адрей псори къызогъанэри, сонет гъуэ­зэ­джэу щищрэ пщIырэ итщ. Ахэр ди ­литературэм и нэхъ лъагапIэ дыдэхэм ящыщ зыуэ зэрыщытым мызэ-мытIэу тетхыхьащ ди щIэныгъэлIхэр. Сонетыр литературэм и жанр нэхъ гугъу дыдэхэм ящыщ зыуэ зэрыщытми хэт щымыгъуазэр?! АтIэ апхуэдэ лэжьыгъэшхуэм, зэчийм нэ­мыщI, ­гугъуехь куэд пыщIащ. Абыхэм ятекIуэда гугъуехьым уегупсысыркъым, Руслан и сонетхэм укъыще­джэкIэ, ахэр езыр-езыру къэхъуам хуэдэщ, къелъэфэлIауэ зы псалъэ яхэткъым, игъащIэ лъандэрэ лъэп­къым къыдогъуэгурыкIуэ жып­Iэнщ. Ацкъаным и прозэри усыгъэ къуэпсу зэхэухуэнащ.
 • Мыри дыщIызгъужынущ: Руслан цIыху цIэрыIуэу, зэфIэкIышхуэ зиIэ усакIуэу и щытыкIэмкIэ хуэбгъэ­фэ­щэнукъым — Iэдэбщ, теплъэкIэ цIыхум закъыхигъэщыркъым. А щытыкIэм сабиигъуэм къыщежьэ лъабжьэ иIэщ. Нобэ зэфIэкIышхуэ зиIэ уса­кIуэр псэкIэ зимыхъуэжу къызэрынар, гукъабзагъэр зэрихъумэфарщ абы и тхыгъэхэр ди псэм щыщ зыщIыр.
 • «Пшэм хэт унэр» ди лъэпкъ усыгъэм и псэукIэ дахэхэм ящыщ зыуэ къы­зэрыщIэкIынум сэ шэч лъэпкъ къытесхьэркъым. Абы нэмыс хэлъу еб­лагъэ дэтхэнэ зыми пщIэрэ гухэхъуэ­гъуэрэ зэрыщигъуэтынури сощIэ.
 • Егъэн  Ануар,
 • инженер-системотехник.
 • Нартан къуажэ