ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ОТР Общественное Телевидение России

2020-06-06

 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБКъУ-м и япэ ректору щыта Бэрбэч ХьэтIутIэ (12+)
 • 7.25 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Налшык лIыхъужьыгъэм и къалэщ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Чехов А. «Загадочная натура». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ ­театрым и спектакль (16+)

 • 17.10 «И гъащIэр IэщIагъэм теухуауэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ ­Жылау Нурбий (12+)
 • 17.40 «Псори цIыхухэм къахуонэ». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Къумахуэ Башир и фэеплъу (12+)
 • 18.10 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев ­Сэлихь (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 9
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Псори цIыхухэм къахуонэ». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Къумахуэ Башир и фэеплъу (12+)
 • 6.45 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев ­Сэлихь (16+)
 • 7.20 «И гъащIэр IэщIагъэм теухуауэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Жылау ­Нурбий (12+)
 • 7.45 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Кипр Ищхъэрэм и премьер-министр Сибер Сибел (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Хьэщхъуэжь Раисэ (12+)
 • 17.40 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». РСФСР-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэу Шэт Д., МэщэкIуащэ М. (12+)
 • 18.10 «Пхырытхъыныгъэ». КъБР-м щIэ­ныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ Къущхьэ Хъусен (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Пхырытхъыныгъэ». КъБР-м щIэны­гъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къущхьэ Хъусен (12+)
 • 6.55 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». РСФСР-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэу Шэт Д., МэщэкIуащэ М. (12+)
 • 7.25 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Хьэщхъуэжь Раисэ (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. Ещанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдо­къуэ Мурат и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.35 «Лъэхъэнэм и цIыху». Осетие Ищхъэрэ — Аланием и цIыхубэ тхакIуэ Джусойты Нафи и фэеплъу (12+)
 • 18.00 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIа тхыгъэхэр». Эльбаев Жэгъэфар (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэкъуауэгъуэм и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (12+)
 • 6.25 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIа тхыгъэхэр». Эльбаев Жэгъэфар (12+)
 • 7.00 «Лъэхъэнэм и цIыху». Осетие Ищхъэрэ — Аланием и цIыхубэ тхакIуэ Джусойты Нафи и фэеплъу (12+)
 • 7.25 КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Раскаты далёкого грома». «Ислъэмей» ансамблым егъэзащIэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдо­-къуэ Мурат и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.35 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». «Нурет» къэфакIуэ гупым и унафэщI ­Беслъэней Владимир (12+)
 • 18.05 «Телеакадемия». ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и ректор, искусствоведенэм и доктор Рахаев Анатолэ (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэкъуауэгъуэм и 12
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». «Нурет» къэфакIуэ гупым и унафэщI ­Беслъэней Владимир (12+)
 • 6.45 «Телеакадемия». ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и ректор, искусствоведенэм и доктор Рахаев Анатолэ (12+)
 • 7.15 КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 7.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 •  8.17 «Раскаты далёкого грома». «Ислъэмей» ансамблым егъэзащIэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр». Петергоф (12+)
 • 17.15 Александровым и цIэр зезыхьэ Урысей Армэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и  академическэ ансамблым и концерт (12+)
 • 18.15 Нобэ – Урысейм и махуэщ. «Зэманымрэ тхыдэмрэ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэкъуауэгъуэм и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Александровым и цIэр зезыхьэ Урысей Армэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым и концерт (12+)
 • 7.20 «Музейхэр» (12+)
 • 7.50 «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 8.15 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УсакIуэ-уэрэдус Осиашвили Симон (12+)
 • 17.00 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 17.25 «Бгым дэкIхэр». «Безенги» альплагерым и тхыдэр (12+)
 • 18.00 «Телегалерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ (12+)
 • 18.30 «Тхыдэм къыхэщхэр». Пщы Инал. Телефильм (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэкъуауэгъуэм и 14
 • 6.00 «Телегалерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ (12+)
 • 6.30 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 6.55 «Бгым дэкIхэр». «Безенги» альплагерым и тхыдэр (12+)
 • 7.25 «Тхыдэм къыхэщхэр». Пщы Инал. Телефильм (12+)
 • 7.55 Мариинскэ театрым и уэрэджыIакIуэ Ястребовэ Викториерэ КъБР-м гъуазджэм и лэжьакIуэхэмрэ я концерт (12+)
 • 17.00 «ТВ-галерея». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир (12+)
 • 17.30 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.55 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». КIэрэфхэ (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)