ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Хэкум и къежьапIэр»

2020-03-12

  • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ири­хьэлIэу къызэрагъэ­пэща «Хэкум и къежьапIэр» Iуэхум ипкъ иткIэ, Урысей гвардием ­КъБР-м щиIэ къудамэм и лэ­жьакIуэхэм ирагъэ­кIуэ­кIащ щIэблэр хэкупсэу гъэсэным теухуа зэIущIэ.
  • Налшык къалэм дэт школ-интернат №1-м щы­зэхэта зэхуэсыр къызэ­Iуихащ Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм и унафэщI Лыкъуэжь Маринэ.
  • — Хэкур зэрыпхъуакIуэ­хэм щызыхъума, щIэблэм мамырыгъэр тыгъэ къытхуэзыщIа ди ветеранхэм псалъэ гуапэкIэ захуэзгъэзэну сыхуейт. Фэ лIыгъэрэ хахуагъэу а зауэм щывгъэлъэгъуар ди щапхъэу дыкъогъуэгурыкIуэ. Ар зэи тщымыгъупщэу ди гум илъынущ, къытщIэ­хъуэ щIэблэри щIэтпIыкIынущ зауэ хъыбархэм, — жиIащ Лыкъуэжьым.
  • Школ-интернатым и гъэсакIуэхэм хьэщIэхэм папщIэ къызэрагъэпэща кон­цертыр нэжэгужэу екIуэкIащ.
  • Фырэ Анфисэ.