ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и ТВ

2019-11-09

 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 11
 • 7.07 — 7.10, 7.35 — 7.4I, 8.07 — 8.10, 8.35 — 8.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 — 11.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25 — 14.45, 17.00 — 17.25, 20.45 — 21.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Афганистаныр дигу къэд­гъэкIыжу». ЗауэлI-интер­националистхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «IэщIагъэм хуэIэкIуэлъакIуэхэр». Урысей МВД-м КъБР-м и Шэрэдж щIыналъэм щиIэ къудамэм Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и отделенэм и унафэщI Мокаевэ Мадинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 — 18.50 «Дэ къытхуэнар». Этнограф Шопар Алан (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 12
 • 7.07 — 7.10, 7.35 — 7.4I, 8.07 — 8.10, 8.35 — 8.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 — 9.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъ­къэ­рыбзэкIэ)
 • 9.25 — 9.55 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ ­Хьэ­хъупащIэ Амырхъан (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 11.25 — 11.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25 — 14.45, 17.00 — 17.25, 20.45 — 21.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ Нобэ. Пщэдей». ­«Адыгэ пщащэ» республикэ зэпеуэм (адыгэбзэкIэ) 12+
 • 18.15 — 18.50 «Вагъуэбэ». Альпинист, МЧС-м къегъэлакIуэу щылажьэ Хаджиев Азнор (балъкъэ­ры­бзэкIэ) 12+
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 13
 • 7.07 — 7.10, 7.35 — 7.41, 08.07 — 08.10, 08.35 — 08.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 — 11.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25 — 14.45, 17.00 — 17.25, 20.45 — 21.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Вагъуэ жыжьэхэм я нэхур». Хореограф Нэгъуд Борис и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) 12+
 • 17.55 «Вагъуэбэ». УсакIуэ, тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ Байзуллаев Алий и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) 12+
 • 18.20 — 18.50 «Гъэмахуэ хъупIэхэм щылажьэхэр». Щоджэнхэ я уна­гъуэр (адыгэбзэкIэ) 12+
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 14
 • 7.07 — 7.10, 7.35 — 7.4I, 8.07 — 8.10, 8.35 — 8.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 — 9.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъы­бархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 9.25 — 9.55 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу». Османов Хьисэ и тхылъым теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) 12+
 • 11:25 — 11:45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25 — 14.45, 17.00 — 17.25, 20.45 — 21.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм я полковник Елмэс Толбий (адыгэбзэкIэ) 12+
 • 17.55 «Телецентрым и лэжьакIуэхэр». Инженер Долгорук Валерий (балъкъэрыбзэкIэ) 12+
 • 18.25 — 18.50 «Бзэр лъэпкъым и гъу­джэщ». Адыгэбзэм теухуа зэпеуэ (адыгэбзэкIэ) 12+
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 15
 • 7.07 — 7.10, 7.35 — 7.4I, 8.07 — 8.10, 8.35 — 8.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 — 11.45 ЩIыпIэ зэман. «Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр»
 • 14.25 — 14.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — 17.25, 20.45 — 21.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Макъамэм и щIыналъэ». Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм (адыгэбзэкIэ) 12+
 • 18.20 — 18.50 «Вагъуэбэ» КъБКъУ-м и проректор Чеченов Борис (балъкъэрыбзэкIэ) 12+
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 16
 • 8.40 — 9.20 «Зэи тщыгъупщэнукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.20 — 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 17
 • 8.40 — 9.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»