ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

1 КъБР «Мир» канал

2019-11-09

 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 11
 • 6.00, 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.30 Iэщыр гъэмахуэ хъупIэхэм къы­зэрикIыжым теухуауэ (12+)
 • 6.50 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЦIыхубэ лIыхъужь». Революционер, Киров Сергей и ныбжьэгъуу щыта Калабеков СулътIан-Хьэмид (балъ­къэрыбзэкIэ) (16+)

 • 9.00, 17.40 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэ­бзэкIэ) (16+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблым теухуауэ (6+)
 • 18.05 «Спорт утыку»
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Тхыгъэм и щэхухэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Щоджэн­цIыкIу Нинэ (16+)
 • 20.30 «Ди гушыIалъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Грани» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 12
 • 6.00, 7.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблым теухуауэ (6+)
 • 6.55 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.20 «Спорт утыку» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди гушыIалъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Грани» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.25 «Жаншэрхъ». Спортым теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 «Спортым и зэман» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «IэщIагъэм къыхуигъэщIа». СССР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник Саркисян Фузэ (16+)
 • 20.20 «Макъамэ». Япэ Iыхьэр (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Мывэм къытекIа жыг» (балъ­къэрыбзэкIэ) (16+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 13
 • 6.00, 7.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Макъамэ». Япэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Мывэм къытекIа жыг» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «IэщIагъэм къыхуигъэщIа». СССР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник Саркисян Фузэ (16+)
 • 8.50 «Жаншэрхъ». Спортым теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Усэхэр зратхэ тетрадь» (12+)
 • 9.25 «Спортым и зэман» (12+)
 • 9.40 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.00 «Гумыхуж сатырхэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.50 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Дамыгъэхэмрэ нэщэнэхэмрэ (16+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Опрышкэ Олег (16+)
 • 20.20 «Макъамэ». ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «УсакIуэ». Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.30 «Зи чэзу Iуэхум теухуауэ» (16+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 14
 • 6.00, 7.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Дамыгъэхэмрэ нэщэнэхэмрэ (16+)
 • 6.50 «УсакIуэ». Мечиев Кязим къызэ­ралъхурэ илъэси 160-рэ щрикъум ири­хьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «Зи чэзу Iуэхум теухуауэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Макъамэ». ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.20 «Ойнай… Ойнай» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мульфильм
 • 17.05 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэ­рыбзэкIэ) (16+)
 • 17.35 «Къэухь». Литературэ зэIущIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (16+)
 • 20.00 «КъэщIэрэщIэжа сурэтылъэ». ХХ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм къэунэхуа адыгэ псапащIэ зэгухьэныгъэхэр (12+)
 • 20.30 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Литературэм теухуауэ» (балъ­къэрыбзэкIэ) (16+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 15
 • 6.00, 7.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «КъэщIэрэщIэжа сурэтылъэ». ХХ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм къэунэхуа адыгэ псапащIэ зэгухьэныгъэхэр (12+)
 • 7.50 «Къэухь». Литературэ зэIущIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Литературэм теухуауэ» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (16+)
 • 17.00 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 38-нэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» (16+)
 • 17.55 «Псори дяпэкIэщ». ЩIалэгъуалэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI ­Марие (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.30 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.10 «Ди лъэхъэнэгъухэр». Шунгаров Юсуф. Тырку (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 16
 • 6.00, 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Псори дяпэкIэщ». ЩIалэгъуалэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» 7.10 «Ди лъэхъэнэгъухэр». Шунгаров Юсуф. Тырку (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.40 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI ­Марие (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.15 «Ойнай-ойнай» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм
 • 17.05 Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм. ЩIалэгъуалэм я концерт (12+)
 • 18.00 «Билляча» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.05 КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ ­илъэс 90 зэрырикъум теухуауэ ­екIуэ­­кIа пшыхьым къратыкI ре­портаж
 •  (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.45 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
 • 20.00 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.30 «Уи псэм Кавказ къуршхэм къагъэзэжащ». «Евгений Онегин»-р — адыгэбзэкIэ (12+)
 • 21.00 «УзэщIакIуэхэр». Казаков Кызылбек-хажи (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «УзэщIакIуэхэр». Казаков Кызылбек-хажи (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.00 «Уи псэм Кавказ къуршхэм къагъэзэжащ». «Евгений Онегин»-р — адыгэбзэкIэ (12+)
 • 7.35 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.05 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
 • 8.20  КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум теухуауэ екIуэкIа пшыхьым къратыкI репортаж (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.55 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (6+)
 • 16.10 Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм. ЩIалэгъуалэм я концерт (12+)
 • 17.10 «Ди лъэпкъэгъухэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.35 «ХъупсапIэр дамэ зыхуэхъуахэр» (16+)
 • 20.05 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.50 ЕпщIанэ нарт джэгухэр (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»