ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Россия24» «Къэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ

2019-11-09

 • Блыщхьэ,  щэкIуэгъуэм  и  11
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». ­Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Гъубж,  щэкIуэгъуэм  и  12
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Интервью (12+)

 • Бэрэжьей,  щэкIуэгъуэм  и  13
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Махуэку,  щэкIуэгъуэм  и  14
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Интервью (12+)
 • Мэрем,  щэкIуэгъуэм  и  15
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». ­Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Щэбэт,  щэкIуэгъуэм  и  16
 • Лажьэркъым
 • Тхьэмахуэ,  щэкIуэгъуэм  и  17
 • 13.00 ЩIыпIэ зэман. «Россия  24». «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»