ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ар ящыщащ куэдым къахэщ зырызхэм

2019-11-09

 • Адыгэ лъэпкъым, литературэм, щэнхабзэм я дунейм иджыблагъэ хэ­щIы­ныгъэ игъуэтащ — и ныбжьыр илъэс 69-м иту дунейм ехыжащ адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ, драматург, уса­кIуэ Шыд Юрий Хъалид и къуэр.

 • Ар 1949 гъэм щэкIуэ­гъуэм и 3-м Усть-Жэгуэтэ щIы­налъэм хыхьэ Къы­зыл-Къал къуа­жэм (Къэ­рэшей-Шэрджэс) къы­­щалъхуащ.

 • Я жылэм дэт курыт еджа­пIэм и пэщIэдзэ клас­схэм, Черкесск къалэм дэт курыт еджапIэм щеджащ,  къыкIэлъыкIуэу щIалэм и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Шэшэн-Ингуш Республикэм и мэкъумэш техникумым.
 • Тракторхэмрэ автомашинэхэмрэ я техник-механик IэщIагъэ зэзыгъэ­гъуэта Юрий япэщIыкIэ колхозым лэжьэн щыщIи­дзащ, абы къыдэкIуэу ар щIэтIысхьащ Краснодар дэт политехникэ институтым и къудамэу Черкесск къалэм щыIэм (жэщ­рыеджэу), РТИ заводым слесару уващ.
 • Абы и рассказхэр щIыналъэм къы­щы­дэкI «Ленинское знамя» га­зе­тым, «Ахмат Солдат» тхыгъэ иныр «Дон» литературэ альманахым къытрадзат.
 • И зэфIэкIхэм къагъэ­гугъэ щIалэр тегушхуэщ, Политехникэ институтым къы­щIэ­кIыжри, Горький Максим и цIэр зэ­рихьэу Москва дэт Лите­ратурэ институтым щIэ­тIысхьащ, икIи ехъу­лIэ­ныгъэ иIэу къиу­хащ.
 • Черкесск къигъэзэжа нэужь, ар лэжьащ къалэ ис­полкомым и къудамэм  и унафэщIу, киновидео зэгу­хьэныгъэм  и уна­фэщIу, къа­лэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и тхьэмадэу. А IэнатIэхэм щызэ­фIигъэкIа лэжьыгъэхэм ­папщIэ абы къы­­хуа­гъэфэщащ Урысейм ЩэнхабзэмкIэ и министерст­вэм «Щэнхабзэм щы­зыIэ­ригъэхьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ» и дамыгъэ лъапIэр. Литературэм хуи­щIа хэлъхьэныгъэхэр къалъытэри, «Къэрэшей-Шэрджэсым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ­ри къыфIащащ.
 • Шыд Юрий хузэфIэкIащ лъэпкъ литературэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуищIын. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ рассказхэмрэ повестхэмрэ щы­зэхуэхьэса «Дорога в мой аул» (1986), «Костёр на асфальте», «Давай улетим на об­лаке», пье­сэхэр щы­зэ­хуэхьэса «Ост­ров надежды» (2009) тхылъ­хэр. Абы «Разве мы чужие?» и пьесэр 1984 гъэм Москва къыщыдагъэкIауэ щытащ. Зы акт фIэкIа мыхъу пьесэхэр щы­зэ­хуэхьэсауэ 1985 гъэм къыдагъэкIа тхылъми хагъэхьат тхакIуэм и IэдакъэщIэкIхэм ящыщ. «Война длиною в жизнь», «Цепи снеговых гор» тхыгъэхэр хагъэхьат 2007, 2009 гъэхэм Кавказ Ищхъэрэм и тхакIуэ нэхъы­фI­хэм я Iэдакъэ­щIэ­кI­хэр щызэхуэхьэсауэ къыдагъэ­кIам. Къыхэгъэщыпхъэщ  «Наступит новый ­день» зыфIища и пьесэр Кавказ Ищхъэрэм и драматургхэм я IэдакъэщIэкI нэхъыфI-хэр щызэхуэхьэ­сауэ 2009 гъэм Париж франджыбзэкIэ зэ­дзэкIауэ къыщы-дагъэкIам зэрыхагъэхьар.
 • Урысеймрэ Кавказымрэ я тхыдэ напэкIуэцIхэм ятеу­хуауэ абы «У истоков империи» фIэщыгъэм щIэту итха пьесэр Шэрджэс теат­рым и репертуа­рым ­хэтщ.
 • Шыд Юрий тележурналист ЩакIуэ Мусэлий и ­гъусэу 2010 гъэм пьесэ гъэщIэ­гъуэн ягъэхьэзы­рауэ щытащ Совет Сою­зым и ЛIыхъужь Хьэбэч Умар теухуауэ. «Звёзда венского неба» арат абы фIащар.
 • КъищынэмыщIауэ, Шы­дым гъэщIэгъуэну къехъу­лIэрт зэхыхьэшхуэхэм я сценариихэр. АбыхэмкIэ Къэ­рэ­шей-Шэрджэсым щра­­гъэ­кIуэ­кIащ республикэм деж­­кIэ мыхьэнэ ин зиIэ дауэ­дапщэхэр, цIыху щхьэ­хуэ­хэм я фэеплъ пшыхьхэр, нэгъуэщIхэри.
 • КъыдигъэкIыну хузэфIэ­мыкIауэ щыIэщ «Спасибо, что ты есть» романымрэ «Окно с видом на жизнь» фIэ­щыгъэм щIэту усэхэм-рэ Iуэтэж кIэщIхэмрэ щы­зэ­хуихьэса тхылъымрэ.
 • 1998 гъэ лъандэрэ узым унэм щIиубыда Юрий те­гъэу­пIэуи губампIэдэхыуи иIар литературэрщ, и гуа­щIи, зэфIэкIи, къаруи еб­лэ­­жакъым ар, хузэ­фIэ­кIыху лэжьащ.
 • Адыгэ дунейм фIыуэ къыщацIыху, щалъытэ Шыд Юрий жэпуэгъуэм и 23-м, илъэс 70 ирикъуным махуэ бжыгъэ фIэкIа имыIэжу, дунейм ехыжащ. Зи IуэхущIа­фэкIи цIыху хэтыкIэкIи зэи ягу имы­хужын тхакIуэ ахъы­р­зэ­маныр жэпуэгъуэм и ­24-м щыщIалъхьэжащ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм.
 • ЩIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэ­лъа, цIыхуфIу дунейм тета тха­кIуэм и благъэ­хэмрэ и Iыхь­лыхэмрэ да­хуо­гузавэ. Тхьэм ящимыгъэгъупщэкIэ.
 • КъБР-м, КъШР-м я Тха­кIуэ­хэм я
 • зэгухьэныгъэхэр,
 • Урысейм щыпсэу Адыгэхэм я щэнхабзэ автономиер,
 • Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэр,
 •  «Адыгэ псалъэ», «Черкес хэку» газетхэм,
 • «Iуащхьэмахуэ» журналым я редакцэхэр.