ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Евгений Онегин» романыр – адыгэбзэкIэ

2019-11-09

 • «Акрополь» шхапIэ-нэгузегъэу­жьыпIэ центрым щекIуэкIащ УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, «Зауэм и бынхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и унафэщI, «Эстафета памяти» проектыр зыгъэхьэзыра Щэуей Мидэ Пушкин Александр и «Евгений Онегин» романыр адыгэбзэкIэ зэридзэкIауэ тхылъу къызэрыдэкIам теухуа пшыхь гукъинэжыр.

 • Ар къызэIуахащ Щэуей Мидэ и псалъэхэр зыщIэлъ «Гъагъэ, си ­Хэку!» уэрэдымкIэ. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу КIэхумахуэ ФатIимэрэ Тхьэщыгъуей Жаннэрэ, Таз ФатIимэ зи унафэщI «Шэху уэздыгъэ» творческэ студием екIуалIэ ныбжьыщIэхэр удихьэхыу адыгэбзэкIэ къеджащ усэу тха «Евгений Онегин» романым щыщ пычыгъуэхэм.

 • — Щэуей Мидэ и Iэдакъэ къы­щIэ­кIащ адыгэ хабзэр и лъабжьэу сабийхэр зэрыбгъэсэну Iэмалхэм ятеу­хуауэ курыт еджапIэхэмрэ сабий гъэсапIэхэмрэ къыщагъэсэбэпын тхылъ щхьэпэр, тхыгъэ купщIафIэхэр зэ­редзэкI, и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэд 15 ягъэзащIэ, — къыхигъэщащ пшыхьыр езыгъэкIуэкIа, Къэбэрдей-Балъ­къэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал институтым и лэ­жьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ХьэкIуащэ Мадинэ. — Филологие щIэныгъэ имыIэми, художественнэ тхыгъэхэр зэдзэкIыным хуемыджами, Мидэ и бзэр зэрыдахэм, зэрыкъулейм и фIыщIэщ а лэжьыгъэм зэрыпэлъэщыр.
 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм и унафэщI Бекъул Iэниуар зэхыхьэм фIыщIэ щыхуащIащ, Щэуей Мидэ илъэс 25-кIэ адыгэбзэкIэ зэридзэ- кIа «Евгений Онегин» лэжьыгъэм и хъыбарыр зэрызэхихыу, и бжыгъэ-кIэ 2000 хъууэ езым и мылъкукIэ тхылъыр къызэрыхудигъэкIам пап­щIэ.
 • — «Евгений Онегин» романыр илъэс 40-кIэ адыгэбзэкIэ зэри­дзэкIащ Тхьэгъэзит Зубер, — жиIащ радиом и къудамэм и унафэщI, журналисткэ, зэдзэкIакIуэ Мэремкъул Ларисэ. — ЗэдзэкIакIуэ щIэныгъэ бгъэ­дэмылъми, урыс тхакIуэшхуэм и тхыгъэм зымащIэкIи къытемыкIыу Щэуей Мидэ ар ди бзэм къызэры­ригъэтIэсам, тхыгъэр зэдзэкIа мыхъуу, адыгэбзэкIэ тхауэ къызэрып­щыхъур и щыхьэтщ лэжьыгъэр ныкъу­саныгъэншэу къызэрехъулIам.
 • Щэуей Мидэ адыгэ литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къызэрехъу­лIам, абы и зэфIэкIым, бзэ дахэ зэ­ры­Iурылъым теухуауэ пшыхьым къы­щыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэ­хутэны­гъэ­хэмкIэ и институтым къэбэрдей-шэр­джэ­сыбзэмкIэ и къудамэм и уна­фэщI, филологие щIэныгъэхэм я доктор БищIо Борис.
 • Щэуей Мидэ фIыщIэ яхуищIащ тхылъыр къыдигъэкIынымкIэ къы­дэIэпыкъуахэм, пшыхьым зыкъре­зыгъэхьэлIахэмрэ къыщыпсэлъахэмрэ. Пшыхь гуапэр ягъэдэхащ ­КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Даур Ири­нэрэ КъШР-мрэ КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ Шэрджэс Iэсиятрэ.

 • Мидэ и лэжьыгъэм и пэублэ псалъэм щыжиIэм щыщ фыщызгъэ­гъуэзэнщ:
 • — Урыс литературэм и лъабжьэр зыгъэбыдауэ къалъытэ Пушкин Александр и бзэ лъэщымкIэ игъэпса романыр си анэбзэмкIэ къэпIуэтэж зэрыхъум, адыгэбзэр абы зэры­пэ­лъэщым гушхуэныгъэ къызитурэ зэз­дзэкIа тхылъщ «Евгений Оне­гин»-р. СэркIэ мытынш лэжьыгъэм гуащIэрэ зэману ихьар къы­щIы­зэ­мыхьэлъэкIар си бзэм хузиIэ лъа­гъуныгъэрщ, абы хуэсщI пщIэрщ, и зэфIэкI иныр утыку къисхьэну сызэ­ры­щIэхъуэпсырщ.
 • ИпэжыпIэкIэ сыхуейщ гъащIэ кIыхьрэ гъуэгуанэ гугъурэ къы­зэ­зынэкIа адыгэбзэр нобэ дэтхэнэ адыгэ унэми щыIуну, ди хабзэ дахэр, ди фащэ гъуэзэджэр, ди Iуэ­рыIуатэ къулейр тхъумэну, щIэблэр а псом щIэтпIыкIыну. Си лъэпкъ мащIэм и дэтхэнэ псэри хэкупсэу щытыныр си хъуэпсапIэщ.
 • Дэ дынасыпыфIэщ! ЛIэщIыгъуэ минхэм къапхыкIри, ди нобэм къэсауэ зыдохьэ адыгагъэр, иджыри ди цIыхур егъэукIытэ «уадыгэкъэ уэ?» жыхуиIэ упщIэм, адыгэ цIыхубзхэм ягъэхьэзыр лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуа шхыныгъуэхэр, ягъэбагъуэ адыгэш лъэпкъыфIхэр, IэпэIэсэхэм къагъэщIэрэщIэж Iэщэ-фащэм хащIыхь тхыпхъэ телъыджэхэр. Дауэдапщэхэр зэрыдах хабзэхэр адыгэ къупхъэм ирагъэзэгъэжыну елэжь-хэр къытхэкIащи, хамэжь къащIи­хуауэ дызытегузэвыхьа щыIами, зэ­рагъэпэщыжынщ. А псори фIым дыщызыгъэгугъщ. Ауэ щыIэщ ар къыдэмыхъулIэнкIэ хъуну дызыгъэ­шынэ. Ар ди анэдэлъхубзэм куэдым хуаIэ хъуа щытыкIэращ. Адыгэ гъащIэм адыгэбзэр хэмытми ныкъуэ мыхъуу къэзылъытэхэм лъэпкъым ирадзыфыну удыныр мыгъущы­жынщ. ДринасыпыфIэу жыхуэсIа псо­ри дизыгъэIэр, зезыгъакIуэр, лъэпкъ нэщэнэу зыгъэувыр ­ады­гэбзэ­ращ. Ар щымыIамэ, адыгэ лъэпкъи, абы и нагъыщэ-нэщэни щымыIэжу аращ.
 • «Евгений Онегин»-р зэздзэкIыу, абыкIэ хэти и фIэщ сщIыну сыхущIэкъуащ ди анэдэлъхубзэм къулеягъэу, IэфIагъэу, гуапагъэу, Iущыгъэу щIэлъыр, зэхэтыкIэ дахэм и IункIыбзэу зэрыщытыр.
 • Мы тхылъыр къэзыщтэну дэтхэнэми сыщогугъ, абыкIэ акъылэгъу къыздэхъуу, ЮНЕСКО-м кIуэдыж бзэхэм хибжа ди адыгэбзэр хъу­мэным, зегъэужьыным телэжьэну, быныр абы ирипсалъэу, иригупсысэу игъэсэну», — етх Мидэ, адыгэ псоми захуигъазэу.
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтхэр БИТОКЪУ Маринэ трихащ.