ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и радио

2019-11-09

 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 11
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­­къэрыбзэкIэ, уры­сыб­зэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «ИгъэзэщIа ролхэр» циклым щыщщ. Атэ­лыкъ Т. (адыгэбзэкIэ)
 • 8.35 — 8.55 «Этезов Омар и гъа­щIэм­рэ и лэжьыгъэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.55 — 9.00 «Бгырысхэм я махуэгъэпс». Шахмырзэ Сэ­хьид (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуа­бэ»

 • 15.25 — 15.50 «Театрым и илъ­э­сым» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 Литературэ тхы­гъэ­хэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.35 «Усыгъэм и дакъи­къэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.35 — 18.40 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъи­къитхущ»
 • 18.40 — 19.00 «Нотэхэр зратхэ тет­радь» (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 12
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыб­зэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Спортым, нэгъуэ­щI­хэми ятеухуауэ» (балъ­къэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 Аккаев К. Сабийхэм папщIэ таурыхъ (балъ­къэ­рыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Радиом и фондым щыщщ. Абхъаз тхакIуэ Амашани В. и Iуэтэжхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 Шыбзыхъуэ Му­хьэдин. «Къуаншэр ба­жэ­ращ» таурыхъыр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.45 — 14.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир зан­щIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (ады­гэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.45 «И тэмэмыпIэр»
 • 18.45 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 Литературэ тхыгъэ­хэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр. Нало Ахь­мэд­хъан (адыгэбзэкIэ)
 • 8.30 – 8.40 ШыкIэпшынэм и макъхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Уэрэдыр уафэгум изутIыпщхьэу». Гуртуев Берт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Адэжь щIыналъэм и мывэхэр». Литературэ тхыгъэхэм дыкъоджэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Фэр папщIэ». Концерт
 • 15.25 — 15.45 «Литературэм и дунейм» циклым щыщщ. Поспелов Юрий
 • 15.45 — 16.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и да­къикъэхэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.40 «ЦIыхухэм ягъэхъыбар»
 • 18.40 — 19.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 14
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыб­зэкIэ)
 • 8.10 — 8.40 «Iуащхьэмахуэ и вагъуэ». Залиханов Жанакъаит (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Илъэсхэмрэ гъащIэхэмрэ» циклым щыщщ. Агънокъуэ Лашэ теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Бжьыхьэ теплъэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Си дунейм ухэ­зышэ лъэбакъуэ»
 • 13.45 — 14.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологие». Елгъэр Ка­шиф (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.30 — 18.45 «КапитанитI»
 • 18.45 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 15
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 «70-80 гъэхэм р­адиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Илхам». Шэшэн А. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 – 8.50 «Дыхьэшхэнщ, гуэныхьи пылъкъым» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.50 — 9.00 «Пасэрей пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Рачикау» уэ­рэ­дым и хъыбар». Отаров Омар (балъкъэрыбзэ­кIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Портал»
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (ады­гэб­зэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз» (диным теу­хуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъи­къэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.45 — 19.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 16
 • 10.10 — 11.00 «Кавказым и пшэплъ­хэр». Радиожурнал
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъы­­барыщIэхэр (ады­гэбзэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъы­барыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 Театрыр микрофоным Iутщ. КIэрашэ Тембот. «Шапсыгъ пщащэ» радиоинсценировкэр. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 17
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъы­барыщIэхэр
 • 10.25 — 11.00 Чехов Антон и Iуэ­тэж­хэм къытращIыкIа теп­­лъэгъуэхэр (балъ­къэ­рыбзэкIэ)
 • 11.10 — 12.00 Театрыр микрофоным Iутщ. КIэрашэ Тембот. «Шапсыгъ пщащэ» радиоинсценировкэр. ЕтIуанэ Iыхьэ (ады­гэб­зэкIэ)